Östersjöcentrum är värd för en enhet

Kansliet, som ska koordinera den löpande verksamheten, är beläget vid Göteborgs universitet. Därifrån drivs den gemensamma webbplatsen www.havsmiljoinstitutet.se

Enhetens funktioner

Anknytningen till universiteten ger Havsmiljöinstitutet tillgång till en bred kunskapsbas, och den regionala spridningen leder till en god geografisk täckning. Samarbete med myndigheter och det omgivande samhället gör också att Havsmiljöinstitutet kan fungera som en brygga för kunskapsöverföring mellan forskare, miljötjänstemän och beslutsfattare.

Enhetens arbetsuppgifter

Vår enhet har ett särskilt ansvar för norra Egentliga Östersjön, och deltar i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper, medverkar vid remissyttranden och i regionala frågor som speciellt berör denna region.

Enhetens medverkan i nationella samarbeten:

Havet-rapporten
Årlig rapport om miljötillståndet i svenska havsområden. Enhetens miljöanalytiker deltar i produktionen och bidrar till sammanfattningarna av tillståndet i havsmiljön. 
Till rapporten

Havsutsikt
Tidskriften utgavs i Havsmiljöinstitutets namn under perioden 2009-2011
Till tidskriften

havet.nu
Webbplatsen drevs i Havsmiljöinstitutets namn under perioden 2009-2011
Till webbplatsen

Enhetens regionala verksamhet:

Regional miljöanalys och rapportering
Enhetens miljöanalytiker och informatörer har ett stort engagemang i det regionala vattenvårdsarbetet och i kommunikationen av miljötillståndet till en bredare målgrupp

Rapporter
Tina Elfwing & Carl Rolff, 2011 ” Inför översyn av avloppsvattensdirektivets känsliga områden (463 Kb) ”. Syftet med rapporten var att för Naturvårdsverkets räkning göra en första inventering av de data och undersökningar som finns, för att kunna göra en bedömning av vilka kustområden som kan utvärderas med avseende på övergödningskänslighet.

Gunnar Karltorp, 2011 ” Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön (2016 Kb) ”. Rapporten diskuterar huruvida de åtgärder som föreslås för att minska tillförseln av fosfor för jordbrukets del är relevanta och kostnadseffektiva, och om det finns andra åtgärder och metoder som kan användas för att ta upp fosforn när denna kommit ut i Östersjöns ekosystem. Allt för att uppnå målet om att minska övergödningen i Östersjön.

Enhetens samlade verksamhet har rapporteras i följande årsredovisningar från Stockholms universitet: