Svealands Kustvattenvårdsförbund

Vi utför miljöanalys åt kustvattenvårdsförbund

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare och miljöanalytiker från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Miljöanalysfunktionen ger förbundets verksamhet en viktig närhet till aktuell forskning, samtidigt som Östersjöcentrums nätverk till viktiga aktörer i regionen stärks.

För renare vatten längs Svealands kust
I förbundets årliga verksamhet ingår omfattande provtagning och bedömning av vattenkvaliteten längs Svealandskusten. Denna övervakning är helt samordnad, både vad gäller metodik och analyskvalitet, med den nationella miljöövervakningen.

Verksamheten arbetar också för samordning mellan olika recipientkontrollprogram i regionen och den egna övervakningen. En utökad samordning leder till mer kostnadseffektiva program samt att mer data i regionen är jämförbara och kan utvärderas tillsammans. Förbundet har även tagit fram en rekommendation om vilka kvalitetskrav man bör ställa vid en upphandling av vattenanalyser.

Bild på rapporten Svealandskusten 2018

Årlig rapport om miljötillståndet

Miljöanalysfunktionen har i uppdrag från förbundet att årligen producera en rapport om miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten produceras av redaktörer på Östersjöcentrum och redovisar de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom relevanta artiklar från andra aktörer i regionen.

Foto: Svealands Kustvattenvårdsförbund

Stort mediaintresse för provtagning

En pressinbjudan sommaren 2016 om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många.

Svealandskusten

Gemensam webbplats för att beskriva miljöläget

Östersjöcentrum driver tillsammans med förbundet en webbplats som presenterar miljöläget längs Svealands vackra kust. Här samlas och presenteras nyheter, rapporter och kunskap om miljötillståndet i ett gemensamt sammanhang. Syftet är att öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö och att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen.

Samverkan med många

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer. Det kan vara både stora och små projekt, och mer eller mindre långsiktiga samarbeten. Huvudsaken är att de i förlängningen leder till mer kunskap, bättre beslut och en bättre havsmiljö.

Kontaktuppgifter

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm

Förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström
Tel. 08-5800 2101
e-post: Frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
www.skvvf.se

Östersjöcentrum
Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se
Carl Rolff, carl.rolff@su.se
Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Jakob Walve
Telefon: 08-16 1730
E-post: jakob.walve@su.se
www.su.se/deep