Marinbiologi

utbildning på klippor

Bli marinbiolog

Utbildningen ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Två längre fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår.

Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Utbildningen kan också leda till jobb som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Kurser i marinbiologi vid Stockholms universitet

Marinbiologi, självständigt arbete, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i marinbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Tropisk marinbiologi, Grundnivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Biologi

Kursen ger en introduktion till det tropiska landskapets ekologi inklusive avrinningsområdet och mänsklig påverkan. Särskild vikt kommer att läggas vid korallrev, mangrove, sjögräsängar, det öppna havet samt avrinninsgområdets hydrologi. Undervisningen är internetbaserad och allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt via en hemsida. Kursen ges på halvfart under perioden november - januari och kan komma att ges på svenska.

Marin populations- och ekosystemdynamik, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

För att motverka kända och framtida miljöproblem behövs kunskap om ekologiska samband och effekter av mänsklig aktivitet. Kursen ger en bred översikt av teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter på ekosystemets dynamik i marina miljö. Detta görs genom studier av ekologiska processer och statistiska aspekter av dataanalys och modellering, och kombineras med interaktioner mellan ekosystem och globala förändringar. Kursen ges november-januari.

Tillämpad marin bevarandeekologi, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Kursen riktar sig till svenska och internationella studenter som vill arbeta eller forska med bevarande och förvaltning av marina populationer, habitat och naturresurser. Teoretiska och praktiska kunskaper som är önskvärda för potentiella arbetsgivare lärs ut. Metoder för att fastställa populationers bevarandestatus presenteras med marina däggdjur och fisk som exempel. Människans påverkan ingår i frågeställningarna. Kursen ges september - november och kan komma att ges på svenska.

Marinbiologi, självständigt arbete, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Dessutom ingår en seminarieserie om vetenskaplighet. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i marinbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Kandidatprogram i marinbiologi, Grundnivå, 180 hp

Program/Heltid. Biologi

Havet täcker 3/4 av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjö och Västkust. I havet finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bl a överfiske och miljöförstöring. Kandidatprogrammet ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattenmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Under de två första åren läser du till allra största delen tillsammans med kandidatprogrammet i biologi och då lär du dig de kemiska och biologiska grunderna. Under det tredje året sker en specialisering mot marina frågor där kurserna "Forskningspraktik i marinbiologi" och "Marinbiologi" är obligatoriska. Två längre fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningen. Flera kurser går på sommaren vilket gör att programmet kan läsas på 2,5 år. Du kan sedan fritt välja ytterligare 15 hp mellan marina kurser t ex Akvatisk ekologi, Ekotoxikologi, Tropisk vattenvård, eller någon icke-marin specialisering. Som avslutning gör du ett Självständigt arbete i marinbiologi. Som marinbiolog kommer du att kunna få jobb på t ex kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk eller konsultföretag. Utbildningen kan också leda till jobb t ex som miljöinformatör, vetenskapsjournalist, eller lärare. Du kan också gå vidare till Masterprogrammet i marinbiologi, och med marinbiologisk forskning både nationellt och internationellt.

Marinbiologi, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Denna sommarkurs ger en praktisk och teoretisk introduktion till marinbiologi. Mesta tiden ägnas åt fältstudier på Västkusten (Tjärnö) och i Östersjön (Askö). Marinekologin studeras på organism-, populations- och ekosystemnivå, innefattande biologiska interaktioner, ekofysiologi, energiflöden, samt effekter av naturliga och mänskliga störningar. Kursen ges under sommaren, juni - augusti och kan komma att ges på svenska.

Masterprogram i marinbiologi, Avancerad nivå, 120 hp

Program/Heltid. Biologi

Haven utgör mer än 70% av jordens yta. Här finns en rikedom av miljöer, från arktiska isvidder, östersjöns skärgårdar och tidvattensslätter utmed Europas kust, till korallrev, hålor som är långt djupare än Mount Everest är högt. Här finns också ofantliga havsvidder där merparten av havens produktion sker men som ändå ibland kallas marina öknar. I denna mångfacetterade miljö finns ett rikt och varierande växt- och djurliv som på olika sätt anpassat sig till de skiftande miljöerna - diversiteten är enorm. Haven bjuder inte bara på rika och fascinerande miljöer, de ger oss också rikedom. Exploateringen är mångfacetterad: där fångas och odlas hälsosam mat, kustnära områden används för rekreation, på haven transporteras mängder av varor, de är viktiga som recipienter för avlopp. Ofta utnyttjas resursen så intensivt att effekterna skrämmer: övergödning, överfiske, förgiftning och habitatförstöring. Kunskap om de processer som äger rum i haven, och hur vi på olika sätt påverkar dessa, är en förutsättning för en bred förståelse av jordens miljö. Masterprogrammet i marinbiologi innebär att man läser minst två av ett antal valbara marinbiologiska kurser samt genomför ett examensarbete om 30-60 högskolepoäng. Detta arbete kan utföras vid universitetet i Stockholm, vid universitetets fältstationer i Östersjön (Askö) eller på Västkusten (Tjärnö), i samarbete med någon myndighet eller knutet till ett projekt i tropikerna. Utbildningen är lämplig som grund för forskarutbildning eller framtida arbete med vattenmiljöfrågor vid tex miljömyndigheter, länsstyrelser, kommuner, industrier etc.

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

I fokus för denna tvärvetenskapliga kurs ligger Östersjöns stora miljöutmaningar och hur samhället arbetar med dem. Kursens moment inkluderar mätningar i fält, modellering av egna och befintliga data, och att dra slutsatser om vad resultaten betyder för förvaltningen. På kursen ingår även en tre veckor lång fältkurs förlagd til Stockholms universitets marina forskningsstation på Askö i Trosa skärgård. Studenterna ska redovisa och diskutera detta med tjänstemän på departement eller myndighet som ansvarar för just dessa frågor. Föreläsarna kommer från naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet, men även externa föreläsare från myndigheter och departement förekommer. Kursen ges mars - juni.

Tropisk vattenvård, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Kursens mål är att ge en djup och tvärvetenskaplig inblick i tropisk ekologi med särskild tyngdpunkt på de akvatiska ekosystemen, från sjöar till korallrev och öppna hav. Kursen är i viss mån fokuserad på människans resursutnyttjande i dessa miljöer och kursen innehåller därför vid sidan om det systemekologiska synsättet även inslag av ämnen som naturresurshushållning och ekotoxikologi liksom bevarandebiologi. Kursen ges januari - mars och kan komma att ges på svenska.

Är du intresserad av havet?

Utbildning som gör skillnad

Studera vid SU

Vid Stockholms universitet kan du läsa fristående kurser eller gå ett färdigutformat program. Här finns utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. Du kan också välja en orienteringskurs, då krävs inga särskilda förkunskaper!

Länkar: