Oceanografi

En CTD-sond kan mäta koncentrationen av exempelvis syre och näringsämnen längs vattenpelaren

Bli oceanograf

Oceanografi beskriver havets tillstånd samt analyserar dess dynamik. Utbildningen är främst inriktad mot havets fysik, men omfattar även inslag av meteorologi och biogeokemi. Du får kunskaper för att kunna analysera oceanografiska vågfenomen samt förklara den storskaliga oceancirkulationen och dess samspel med processer i atmosfären, vilket är av stor vikt i samband med studier av det globala klimatet.

Oceanografer arbetar med miljövård, miljöövervakning, spridningsproblem och marin prognostjänst avseende is, vattenstånd och vågor. Arbetet kan också innehålla satellitbaserad marin fjärranalys och att ta reda på hur oceana processer påverkar de marina ekosystemen. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Kurser i oceanografi vid Stockholms universitet

Fysisk oceanografi, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Meteorologi

Kursen behandlar centrala begrepp och dynamiska fenomen inom den fysiska oceanografin. Den innehåller bland annat: • vinddriven oceancirkulation • termohalin cirkulation • vågfenomen i havet • världshavens hydrografi • oceanografiska processer i Östersjön och andra randhav.

Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Heltid. Meteorologi

Kursens behandlar numeriska metoder för att lösa strömningsekvationerna. Kursen innehåller: • finita differenser i tid och rum för strömningsekvationerna • analys av finita differensmetoders begränsningar • semi-implicita och semi-Lagrangeska schemata • iterativa metoder för att lösa Laplace- och Poissonekvationerna • alternerande grid för gruntvattenekvationerna i två dimensioner • icke-linjära advektionstermer • spektrala koordinater för globala atmosfäriska cirkulationsmodeller

Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, Avancerad nivå, 30 hp

Kurs/. Meteorologi

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Arbetet kan antingen göras internt eller externt, dvs utanför meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, Avancerad nivå, 45 hp

Kurs/. Meteorologi

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Arbetet kan antingen göras internt eller externt, dvs utanför meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Meteorologi, oceanografi och klimat, praktik, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/. Meteorologi

Kursen består av deltagande under handledning i praktisk verksamhet med anknytning till meteorologi, oceanografi eller klimat på ett företag, en myndighet eller en annan arbetsplats. Kursen ger inblickar i organisation och verksamhet vid en arbetsplats där kunskaper i meteorologi, oceanografi eller klimat kommer till användning.

Paleoceanografi och paleoklimatologi I, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Geologi, geokemi och geofysik

Kursen behandlar paleoceanografi som forskningsfält, arkiven (marina sediment, stratigrafi och korrelation), cirkulation i luft och hav samt klimat, verktyg och proxyegenskaper som används för att utvinna data från marina sediment, tidsserieanalys, beskrivningar av marina borrkärnor vid IODPs kärnrepositorium i Bremen, samt fallstudier av viktiga övergångar i Jordens ocean-/klimatsystem.

Fysisk oceanografi, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/. Meteorologi

Kursen handlar om centrala begrepp och dynamiska fenomen inom fysisk oceanografi. De vinddrivna och termohalina oceancirkulationerna studeras mot bakgrund av teori och observationer; målet är att belysa växelspelet mellan den storskaliga cirkulationen och världshavens hydrografi. Även vågfenomen i havet och småskaliga processer studeras.

Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/. Meteorologi

Kursen behandlar numeriska metoder för att lösa strömningsekvationerna. Den innehåller finita differenser i tid och rum, med analys av brister i termer av stabilitet, trunkeringsfel, beräkningsmoder, numerisk fas och grupphastighet, osv. Kursen innehåller även datorlaborationer och programmering av en modell för ekvationerna för grunt vatten.

Paleoceanografi och paleoklimatologi II, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Heltid. Geologi, geokemi och geofysik

Kursen behandlar samverkan mellan oceanerna och det globala klimatet över geologiska tidsskalor, med fokus på dateringsproblematik och användande av proxyvariabler för rekonstruktion av miljöförhållanden i haven. Ett övergripande mål är att skapa förståelse för den vetenskapliga processen.

Oceanografins grunder, orienteringskurs, Grundnivå, 7.5 hp

Kurs/. Meteorologi

Kursen ger en översikt av oceanografins delområden, särskilt fysisk oceanografi. Den behandlar oceanbassängernas utveckling, havsvattnets egenskaper, geofysiska strömningsfenomen som vinddrivna strömmar och strömmar drivna av temperatur- och skillnader i salthalt, samt vågor och tidvatten. Vidare behandlas oceanernas roll för jordens klimat.

Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, Avancerad nivå, 60 hp

Kurs/. Meteorologi

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Arbetet kan antingen göras internt eller externt, dvs utanför meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Är du intresserad av havet?

Utbildning som gör skillnad

Studera vid SU

Vid Stockholms universitet kan du läsa fristående kurser eller gå ett färdigutformat program. Här finns utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. Du kan också välja en orienteringskurs, då krävs inga särskilda förkunskaper!

Länkar: