Nätprovfiske
Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar.
Foto: Naturvatten AB

Mellan juni och oktober 2020 genomfördes vetenskaplig provtagning i ett antal grunda vikar längs Svealandskusten. Syftet var att få en uppdaterad överblick över miljötillståndet generellt i grunda vikar i skärgårdsområden, samt att hitta ett antal lämpliga åtgärdsvikar till projektet Levande vikar.

Omfattande undersökningar

Forskarna undersökte vattenkvalitet, fiskbestånd och bottenvegetation i totalt 25 vikar. Under 2021 kommer omkring 9 av de 25 vikarna att undersökas vidare. Detta för att få ett tillräckligt bra dataunderlag för att kunna göra det slutliga urvalet av åtgärdsvikar och kontrollvikar att arbeta vidare med inom projektet, och att identifiera vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att återfå ett bra miljötillstånd i vikarna.

Tydliga samband redan nu

Trots att inga detaljerade statistiska analyser ännu har gjorts ser forskarna tydliga positiva samband mellan mängd näring (totalfosfor), klorofyllhalt (mängd växtplankton) och hur grumligt vattnet var. De ser även ett positivt samband mellan grumlighet och mängden fisk som bökar i botten (braxen och sutare), samt ett negativt samband mellan grumlighet och mängd bottenvegetation. Överlag var mängden årsyngel hög detta år och även mängden bottenvegetation var hög i jämförelse med erfarenheter från andra vikar i samma undersökningsområde tidigare år.

Läsvärd rapport

Resultaten från undersökningarna presenteras i rapporten, både som samlingsfigurer och i korta texter om varje vik. Här finns också en beskrivning av det fortsatta arbetet för att förbättra miljön i grunda vikar.