Levande vikar

Levande vikar - en liten men viktig del av Östersjön

Östersjön. BalticWaters2030

I Östersjöns kust- och skärgårdsområden har vattenmiljön förändrats. I de grunda havsvikarna har klara, fiskrika vatten med ängar av undervattensväxter och ett myller av smådjur och fiskyngel på många håll förvandlats till en grumlig algsoppa utan rovfisk.

Under åtta år ska forskare på Östersjöcentrum och BalticWaters2030 genomföra projektet Levande vikar. Syftet är att undersöka om det är möjligt att restaurera ekosystemen i dessa grunda vikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

Nätprovfiske

Inventering av 25 vikar

Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.

Sauna and swim in the calm Askö Bay

Ett åtgärdsinriktat projekt

Projektet Levande vikar ska ta fram, testa och utvärdera konkreta åtgärder som kan användas för att restaurera övergödda grunda vikar längs våra kuster.

Östersjön. BalticWaters2030

Ny stor Östersjöstiftelse grundas

Den nya stiftelsen BalticWaters2030, som nu startar sin verksamhet, kommer att genomföra storskaliga, åtgärdsinriktade miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö.

Om projektet Levande vikar

Projektet Levande vikar genomförs och finansieras av BalticWaters2030 i nära samarbete med, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Finansiellt stöd till projektet har också lämnats av Havs- och vattenmyndigheten för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna.

Projektet pågår år 2020–2027, och totalt satsas 45 miljoner kronor.

Kontakt på Östersjöcentrum

Linda Kumblad, projektledare

Emil Rydin, projektledare

Annika Tidlund, kommunikation

Stiftelsen bildades 2020

BalticWaters2030 logo

BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. 
BalticWaters2030 verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.