Borstnate Foto: Joakim Hansen

Tidigare forskning tyder på att två miljöproblem är tätt sammankopplade; tillgången på vegetationsklädda bottnar verkar begränsa rovfiskens föryngring, medan rovfisken verkar kontrollera påväxtalger genom en kaskadeffekt i födoväven, vilket i sin tur gynnar bottenvegetationen.

Detta var teorier som behövde styrkas för att bli övertygande.

Stort forskningsprojekt

Forskarna i projektet Plant-Fish har kombinerat studier på olika nivåer, från modellering av data på fiskyngel och vegetation längs hela Östersjökusten till fältstudier av födoväven i 32 vikar samt detaljerade fältexperiment vid Askölaboratoriet.

Resultaten av studierna visar att:

  1. Riklig bottenvegetation kan ge klarare, mindre grumligt vatten delvis genom att stabilisera bottensedimenten (länk).
  2. Vegetationen är viktig för fiskyngel; ju mer bottenvegetation desto fler yngel av gädda, abborre och mörtfiskar (länk).
  3. Småbåtshamnar gör bottenvegetationen glesare och mer kortvuxen, vilket i sin tur kan påverka rekryteringen av fisk negativt, och potentiellt även bestånden av vuxen fisk      (länk).
  4. Rovfisk som abborre och gädda kan gynna bottenvegetation genom en så kallad trofisk kaskad. Rovfisken äter och begränsar mängden mindre fiskar som storspigg, vilka i sin tur äter små djur som insektslarver, snäckor och tångmärlor (länk), som i sin tur äter påväxtalger vilka skuggar bottenvegetationen (länk).
  5. Hur täta bestånden av bottenvegetation är påverkar hur väl växterna kan stå emot stress och konkurrens i övergödda förhållanden med få rovfiskar (länk).

Starka länkar mellan fisk och växter

Projektet styrker tidigare forskning som föreslagit att riklig bottenvegetation ger bättre vattenkvalitet och ökar kustfiskars föryngringsframgång, medan rovfiskar kontrollerar påväxtalger genom en kaskadeffekt i födoväven, vilket i sin tur gynnar bottenvegetationen.