Ankare på botten i en grund vik. Foto: Joakim Hansen
I grunda vikar med mycket bryggor och båtar var växtligheten både gles och kortvuxen och de mest känsliga arterna saknades. Foto: Joakim Hansen
 

Forskarna har gjort en studie i två delar. Dels studerade de bottenvegetationen i sju småbåtshamnar och jämförde dem med sju likadana vågskyddade vikar utan bryggor och båtar. De undersökte även hur viktig vegetationen är för fiskyngel baserat på ett stort material från hela Östersjökusten.

Artrik och högväxt vegetation i grund vik. Foto: Joakim Hansen
Artrik och högväxt vegetation i en ostörd grund vik. Foto: Joakim Hansen
 
 

– Våra resultat visar att i vikar med många bryggor och mycket båttrafik påverkas bottenvegetationen i hela viken, inte bara i närheten av bryggor vilket tidigare studier visat, säger Joakim Hansen som är huvudförfattare till artikeln.

I vikar med endast ett fåtal bryggor såg forskarna inte några tydliga effekter, men i vikar med marinor var det mellan 40 och 80 procent mindre växtlighet än i områden utan båtar. Även artsammansättningen påverkades, och känsliga arter saknades.

– Grunda vågskyddade vikar är ekologiskt viktiga och ganska sällsynta miljöer ur ett havsperspektiv. Samtidigt är det ofta här vi människor vill bo och anlägga bryggor, säger Joakim.

 

 

Viktig livsmiljö för fiskyngel

Ett gäddyngel gömmer sig i ålgräset. Foto: Ulf Bergström
De rika djunglerna under vattnet utgör utmärkta uppväxtplatser för fiskyngel. Här kan ynglen gömma sig och även hitta gott om mat. Foto: Ulf Bergström
 

Forskarna visade även att med ökad mängd bottenvegetation ökar antalet yngel av gädda, abborre och mörtfiskar.

Den djungelliknande vegetationen i skyddade grunda vikar är fiskens barnkammare, där de kan gömma sig och hitta föda.

Tillsammans med tidigare forskning tyder resultaten på att om bottenvegetationen minskar i kustområden där det generellt är ont om lek- och uppväxtmiljöer för fisk kan bestånden av vuxen fisk minska.

Helhetsgrepp på regional skala

För att minska båtlivets miljöpåverkan rekommenderar forskarna att förvaltningen tar ett helhetsgrepp och gör riskbedömningar på regional skala. I områden där det redan finns flera småbåtshamnar bör man undvika att anlägga nya och i områden med begränsade lek- och uppväxtmiljöer för fisk likaså.

 – Ska man bygga nytt eller expandera så ska man tänka på att effekterna av bryggor och båtar på undervattensmiljön blir mindre vid stränder som är naturligt vågexponerade och har hårdare bottensubstrat, säger Joakim. Det är nämligen de grunda naturligt vågskyddade miljöerna med vegetation och fint sediment som lätt grumlas upp som är de mest känsliga miljöerna för båttrafik.