Knoppslinga är en av fyra arter av slingor som är vanliga i grunda Östersjövikar. Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum.

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. Samtidigt är exploateringstrycket på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten.

Förslag samlade i broschyr

I en ny broschyr presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar.

- För att uppnå livskraftiga bestånd av arter behöver påverkan från övergödning och exploatering minska och områdesskyddet utökas, berättar Sofia Wikström, forskare på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Därför har vi tagit fram ett antal rekommendationer som kan underlätta arbetet hos myndigheter och andra aktörer.

Fler marina skyddade områden behövs

Stora delar av Östersjöns havsareal saknar i dagsläget skydd. Andelen marint områdesskydd är generellt mindre på ostkusten än på västkusten och i vissa områden omfattas mindre än 3 % av någon form av skydd.

Länsstyrelser och kommuner har både ansvar och möjlighet att påverka utvecklingen, genom att tillämpa befintliga styrmedel som berör skydd och nyttjande av grunda kustnära områden.

-  För förvaltare och myndigheter, föreslår vi bland annat att kommuner tar ett större grepp om kustnära miljöer i sin översikts- och detaljplanering och att använda befintliga verktyg såsom miljöbalken, för att säkerställa att kustens naturvärden bevaras, säger Sofia Wikström.

Östersjöcentrum bidrar

Joakim Hansen, forskare vid Östersjöcentrum, har tagit fram underlaget för statusklassningen av grunda östersjövikar. Tillståndet i 350 vikar har bedömts och resultatet har graderats på liknande sätt som vattenförekomsters ekologiska status inom vattendirektivet.

- För vår del är det viktigt att se till så att forskning kan användas som verktyg för förvaltningen, säger Joakim Hansen. Vi håller just nu på att ta fram rekommendationer för uppföljning av vegetation i grunda vikar. Arbetet ska bland annat ge svar på hur många observationer som behöver göras och hur många år man måste besöka en vik för att få representativa data.

Kontaktpersoner, Östersjöcentrum

Sofia Wikström, sofia.wikström(at)su.se
Joakim Hansen, joakim.hansen(at)su.se