Inom projektet har även ett samarbete påbörjats med forskningsprojektet Plant-Fish. I ett delprojekt inom Plant-Fish har experiment utförts i fyra vikar på Askö där rovfisk stängts ute och konsekvenserna på ekosystemet studerats. Resultaten kompletterar de fältinsamlingar som görs i restaureringsvikarna och ett nära samarbete gällande analyser och kunskapsutbyte mellan projekten kommer att ske.

I projektet får även marinbiologistudenter som är ute på kurs på Askölaboratoriet delta. På så sätt kan utbildning integreras med forskning så att praktisk naturvård såsom restaureringsåtgärder kan föras in i utbildningen. Samtidigt uppnås en långsiktig uppföljning av effekterna genom de årliga kursernas verksamhet.