Grund vik i Östersjön Foto: Joakim Hansen

Grunda vikar

Den första delstudien handlar om grunda, kustnära vegetationshabitat i Östersjön. Dessa livsmiljöer har bland annat en viktig funktion som lek- och uppväxtområden för kustfisk, exempelvis gös, abborre och gädda. Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan arealen av reproduktionshabitat i ett område och mängden stor rovfisk (abborre och gös) i området. Med kunskap om detta samband är det möjligt att beräkna förväntad mängd stor fisk i ett område med hjälp av utbredningskartor för dessa habitat. Det är även möjligt att beräkna utbredningen av reproduktionshabitat för olika utvecklingsscenarier baserat på påverkansfaktorer så som strandexploatering och övergödning. Dessa beräkningar ligger sedan till grund för den ekonomiska analysen av
ekosystemtjänster.


Marenzelleria är en vanlig havsborstmask i Östersjön

Djupa bottnar

Den andra delstudien handlar om ekosystemtjänster från djupa sedimentbottnar i Östersjön. Denna livsmiljö täcker en ca 90 % av havsbottnen i Östersjön och upprätthåller viktiga ekosystemfunktioner som nedbrytning av organiskt material och omsättning av näringsämnen. I denna delstudie kommer förändringar av dessa tjänster som skett efter invasionen av de främmande havsborstmaskarna av släktet Marenzelleria att värderas. Delstudien blir således ett exempel på hur man kan värdera effekterna av främmande arter som framgångsrikt etablerar sig i svenska havsområden. Genom att utgå från kvantifiering av biogeokemiska processer i närvaro och frånvaro av Marenzelleria och högupplösta kartor över den modellerade utbredningen av Marenzelleria i Östersjön kan man få ett kvantitativt mått på hur artgruppen påverkar näringsomsättning och frisättning av miljögifter på Östersjöskala och i mindre områden, vilket sedan kommer att värderas.