Utvärdering av gödsel

Traktor, gödsel

Utvärdering av gödselprodukter

En utmaning med att använda stallgödsel effektivt i växtproduktion är att många djurgårdar har mer stallgödsel än vad som behövs i gårdens växtodling och det är dyrt att transportera stallgödseln till växtodlingsgårdar där näringsämnen behövs. I detta forskningsprojekt utvärderar man hur olika gödselprodukter både kan bli mer lätthanterliga, effektiva och hur näringsläckaget från djurgårdar kan minskas.

Fakta och kontakt

Projektet kommer att använda grisgödsel från en stor grisgård i Polen där stiftelsen BalticSea2020 har investerat i en anläggning för gödselhantering. Athanasios Pantelopoulos vid SLU leder provtagningsprogrammet samt utvecklandet av nya gödselprodukter i labb, med Annika Svanbäck vid Östersjöcentrum som en samarbetspartner.

Kontakt vid Östersjöcentrum

Annika Svanbäck, 08 16 31 50, annika.svanback@su.se