År 2013 fick Östersjöcentrum i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdverket att sammanställa det aktuella kunskapsläget för miljöforskning i Östersjön, och att visa på betydande kunskapsluckor. 

Arbetet inkluderade en rådgivande expertgrupp, bestående av internationellt framstående forskare. Dessutom genomfördes ett antal intervjuer med nationella och internationella experter.

Rapportering 2013 

Utifrån projektets resultat författade Marmar Nekoro och Carl Rolff vid Stockholms universitets Östersjöcentrum rapporten A survey of some current trends, scientific standpoints and knowledge gaps in Baltic Sea science som blev klar i december 2013.

Bakgrund till projektet

Östersjön är drabbad av en mängd olika miljöproblem, såsom övergödning, miljögiftsbelastning och överfiske. Dessa miljöproblem har orsakat stora förändringar i havets ekosystem.

Regeringskansliet begärde en översikt över den aktuella vetenskapliga kunskapen inom miljöforskning i Östersjön. Ansvarig för processen var Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV), i samarbete med Kemikalieinspektionen (KEMI) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS). Stockholms universitets Östersjöcentrum projektledde arbetet. 

Målet med översynen

Projektet, som startade 2013, var ett första steg i att sammanställa befintliga forskningsresultat för perioden 2003-2013, och att identifiera viktiga kunskapsluckor i den vetenskapliga kunskapen om miljöförhållandena i Östersjön.

Studien fokuserar på följande ämnesområden:

  • Övergödning
  • Miljögifter / försämrad hälsa hos organismer
  • Fisk och fiske
  • Klimatförändringar / försurning
  • Invasiva arter / genetiska aspekter på populationer i Östersjön
  • Mänskligt nyttjande av havet (inkl. sjöfart)
  • Förändringar i populationer av sjöfåglar, kustnära fisk och däggdjur
  • Interaktioner i näringsväven

Rapport från havs- och vattenmyndigheten 2015

I rapporten Kunskapsbehov för en hållbar förvaltning av Östersjön som utgavs i december 2015 ingår vår rapport som bilaga 1.