Östersjöcentrum, genom före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum, var ansvarig för syntesprojektet med föreståndaren Lena Kautsky som projektledare. I arbetsgruppen ingår åtta experter från olika organisationer. Arbetet pågick 2010-2012 och har hittills resulterat i en omfattande syntesrapport.

Framöver fortgår arbetet med att samordna en konferens tillsammans med de andra syntesprojekten och författa en vetenskaplig artikel.

Vindkraftens effekter på marint liv

I mars 2012 färdigställdes arbetet med syntesrapporten. I den samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och det föreslås åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.