Bottentrålning påverkar både ekosystemen och därmed många vikiga ekosystemtjänster.

 

I kunskapsöversikten har Sofia Wikström tillsammans med Mats Blomqvist (Hafok AB) och Henrik Svedäng (Havsmiljöinstitutet, numera Östersjöcentrum) gått igenom de vetenskapliga studier som finns om bottentrålningens effekter. Slutsatsen är att denna typ av fiske påverkar de marina ekosystemen på flera olika sätt. Havsbotten påverkas rent fysiskt av trålningen men redskapet har också specifik påverkan på fiskbestånden. Detta leder i sin tur till påverkan på ekosystemtjänster som biologisk mångfald, livsmiljöer på bottnarna, näringsvävar, produktion av livsmedel och rekreation.

Frigör näring och gifter

När det gäller havsbotten är det belagt att bottentrålningen kan frigöra näringsämnen och därmed motverka systemets förmåga att binda upp näring. Hur stor denna påverkan är i relation till de stora utsläppen av näring från land är däremot inte klarlagt. Även miljögifter kan frigöras från havsbotten vid trålning.

Trålningen påverkar också de bottenlevande arterna och det är väl belagt att detta kan leda till att känsliga arter försvinner och att livsmiljöerna förändras. Känsliga arter som sjöpennor, svampdjur och koraller skadas lätt av redskapen, medan vissa små arter med snabb förökning i stället kan gynnas. Mer forskning behövs däremot när det gäller indirekta effekterna, till exempel hur närliggande områden påverkas av sediment som sprids genom trålningen.

Påverkar genetiska mångfalden

Bottentrålar är starkt selektiva på så sätt att all fisk över en viss storlek fångas, medan mindre fisk har möjlighet att simma igenom nätmaskorna. Detta kan långsiktigt påverka den genetiska mångfalden och vara orsaken till att Östersjötorsken idag blir könsmogen vid 20 cm, jämfört med 40 cm tidigare.

Effekterna av tidigare högt fisketryck är mycket tydligt längs hela svenska västkusten norr om Öresund, där lokala rovfiskbestånd, företrädesvis torsk, har försvunnit eller har gått starkt tillbaka, skriver rapportförfattarna. Det är dock inte känt i hur hög grad risttrålfiske efter havskräfta och räka innanför trålgränsen påverkar dessa lokala fiskbestånd idag.

Förslag till åtgärder

För att minska de negativa effekterna av bottentrålning pekar författarna på flera tänkbara åtgärder:

  • Ett område kan skyddas helt, som i fiskefria områden eller marina reservat.

  • Bottentrålfisket kan ersättas med fiske med passiva redskap som fisknät, backor och burar.
  • Bottentrålen kan modifieras för att göras mer artselektiv om man till exempel önskar tillåta fiske efter räka och kräfta men vill skydda fiskbestånden.
  • Antalet dagar det är tillåtet att fiska kan begränsas.

Rapporten ”Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav” är framtagen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som en del av regeringsuppdraget att ”identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina områden till 2020 med fokus på fiske och utreda bottentrålningens effekter främst inom skyddade områden och inom trålgränsen samt vid behov föreslå åtgärder” (Dnr M2017/02522/Nm). Hela rapporten kan läsas och laddas ner på Havsmiljöinstitutets hemsida.