Arbetet kommer att resultera i en uppsättning ekosystem-indikatorer som belyser sambandet mellan miljötillståndet i Östersjön och torskens reproduktionsmöjligheter. Med hjälp av expertkunskap och omfattande statiska analyser har ett antal indikatorer testats och valts ut. Torskbeståndet i Östersjön är av stor socioekonomisk betydelse. Målsättningen är att förbättra förståelsen för hur torsken påverkas av olika miljöfaktorer för att kunna fatta mer välgrundade beslut om förvaltningsåtgärder inom fisket.

Vill bidra till att förbättra dagens fiskeriförvaltning

Bedömningen av miljöfaktorer i relation till torskbeståndet är ett första steg för att utveckla och testa ett ekosystembaserat arbetssätt som skulle kunna användas för att ta fram integrerade beslutsunderlag för Östersjöns tre kommersiellt viktiga fiskebestånd; torsk, sill och skarpsill. DEMO bygger på  en integrerad miljöbedömning utifrån den arbetsmetod som utvecklats i USA av National Oceanic and Atmosperic Administration. Projektet ska demonstrera möjliga sätt att utveckla dagens fiskförvaltning, som bygger på bedömningar och beslutsunderlag utifrån enskilda artbestånd, till en ekosystembaserad  fiskeförvaltning i Östersjön. Den senaste tidens överraskande förändringar i torskbestånden visar behovet av att utveckla förvaltningen i den riktningen.

Arbetet från den första workshopen kommer att presenteras i en policy brief för media och beslutsfattare.

Se intervjuer med några av forskarna som deltar i DEMO:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBr9cfayt4TD269dBJSZ6o1jWK0lBQBT