Torsk otoliter
Förberedelse för kemisk analys av fyra otoliter

Det huvudsakliga syftet med projektet är att belysa den potentiella risken av minskad tillväxt och om det även leder till minskade bestånd av plattfisk och torsk i östra Östersjön. Målet är att estimera och jämföra den individuella tillväxten och produktiviteten hos olika bestånd över en hundraårsperiod, och därmed kunna analysera effekterna av ekosystemförändringar och fisketryck.

Digitalisering av uppgifter om miljontals torskar 

Fångstprotokoll med uppgifter från ca 1,8 miljoner fångade torskar samt analysprotokoll för över 7000 individuellt undersökta torskar finns nu digitaliserade.

I tillägg har även information hämtats som gjorts vid insamling av det biologiska materialet, dvs noteringar på så kallade fjällpåsar vilka innehåller antingen otoliter eller fiskfjäll. På påsarna finns ofta uppgifter om datum, fångstplats, art, fiskens storlek,  och ibland även om könsmognadsgrad, ålder och maginnehåll. Eftersom både fångstprotokoll och analysprotokoll från många expeditioner har försvunnit, så utgör fjällpåsarna en värdefull informationskälla som nu äntligen kan användas. Fjällpåsarna är avfotograferade (ca 2500 bilder) och digitalisering av uppgifterna pågår.

Kemiska analyser av otoliterna

Dessutom pågår arbete med att undersöka tillväxtmönster hos torsk genom kemisk analys av otoliter vid Naturhistoriska Riksmuseets SIM-laboratorium. Bestämningar av N/Ca-kvoten i insamlade otoliter mellan 1995 och 2015 har redan gett mycket intressanta resultat.

Resultaten antyder redan hur kraftfull den använda metodiken är. Med en relativt liten insats kan helt nya insikter om Östersjöns trofiska utveckling erhållas.

Resultaten från projektet kommer att publiceras kring årsskiftet!