Hållbart fiske

Forskning för att nå ett hållbart fiske

Fisken i havet är en viktig resurs som bidragit till välstånd i tusentals år. När fisket blir sämre får det stora konsekvenser; både för ekonomin och för ekosystemet. Den viktigaste rovfisken torsk har stora problem och även den mer kustnära gäddan blir allt ovanligare. När rovfisken blir färre påverkar det mängden mindre fisk, och i förlängningen även mängden fintrådiga alger och växtplankton.

Vid Östersjöcentrum pågår projekt där ledande fiskforskare från Östersjöländerna gemensamt ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskeriförvaltning i Östersjön. Ett annat fokuserar på de mer kustnära rovfiskarna, och försöker ta reda på hur vegetationen i grunda vikar och rovfisk påverkar varandra. Viktig kunskap för en förvaltning som leder till mer kustfisk, ökade naturvärden och stärkt tålighet mot övergödning i dessa viktiga ekosystem.   

Nedan presenteras några av våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om fisk och fiske hittar du här!

Borstnate

Plant-Fish

Nu finns flera resultat från projektet Plant-fish klara. Här har man undersökt hur hur vegetation och rovfiskar hänger ihop i grunda vågskyddade vikar i Östersjön.

Torsk otoliter

Hundra år av tillväxt

I det här projektet ska man undersöka och kartlägga utvecklingsmönstret hos plattfisk och torsk i Östersjön sett över en hundraårsperiod.

ClimeFish

ClimeFish

Fiskforskare från Östersjöcentrum deltar i EUs Horizon2020-projekt ClimeFish om effekter av klimatförändringar på fisket och akvakultur.

DEMO 1, a workshop on fisheries management

DEMO

Projektet DEMO ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

BNI logga

Mareframe

Mareframe ska öka användningen av ekosystembaserade fiskeriförvaltningsmetoder för europeiska fiskbestånd genom förbättrade och mer användbara modeller.

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

Marin forskning vid universitetet

Östersjöcentrum samlar forskning

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Inom Östersjöforskningen, särskilt ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning är universitetet ledande. Men även när det gäller annan forskning är universitetet framstående, såsom forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena.

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Institutioner där det bedrivs forskning om havet:

Marin forskning utgör en del av universitetes ledande forskningsområde:
Klimat, hav och miljö.