Marin modellering och beslutsstöd – Baltic Nest Institute

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Marin modellering och beslutsstöd – Baltic Nest Institute
BNI logga

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute (BNI) är en internationell forskningsallians mellan Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havs- och vattenmyndighetenÅrhus universitet och Finlands miljöcentral (SYKE).

Baltic Nest Institute är värd för modellen Nest, ett beslutsstödssystem som syftar till att underlätta adaptiv förvaltning av Östersjöns ekosystem. Nest består av flera sammankopplade modeller och databaser över Östersjöns ekosystem och kan användas för att beräkna de åtgärder som krävs för att uppnå politiskt överenskomna mål för Östersjön.

Utöver arbetet med Nest deltar Baltic Nest Institute Sverige i många nationella och internationella forskningsprojekt där man med hjälp av marin modellering försöker förstå Östersjöns miljöproblem och visa konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Några av dessa projekt presenteras här nedanför.

Destony

Bonus Destony

Destony är ett av Bonus syntesprojekt där BNI Sverige deltar tillsammans med Finlands miljöcentral (SYKE)Århus universitet och Leibniz-universitetet för Östersjöforskning Warnemünde. Målet är att sammanställa de beslutstödssystem (Decision Support Tools) som tagits fram för Östersjöns förvaltning och kartlägga vilka behoven är av nya verktyg framöver.

Projektet pågår 2018-2020.

Climefish

ClimeFish

Målet med projektet ClimeFish, som finansieras av EU-programmet Horizon 2020, är att stödja ett hållbart fiske, möjliggöra en ökning av akvakulturproduktionen i Europa och underlätta regional utveckling inom den sektorn. Man ska också utveckla verktyg för prognoser och förvaltning kopplade till klimatförändringarna.
Inom projektet simuleras tillväxten av de viktigaste odlade och viltfångade fisk- och skaldjursarterna i Europa under IPCC-scenarierna RCP4.5 och 8.5.

Bluewebs

Bonus Bluewebs

Bonus-projektet BLUEWEBS (2017-2020) undersöker utvecklingen och konsekvenserna av ny näringsväv genom nya former av dataanalys. Projektet ska ta fram verktyg för en ekosystembaserad förvaltning, såsom deskriptorer för Ramdirektivet om en marin strategi. Stockholms universitet deltar i projektet tillsammans med aktörer i Finland, Tyskland, Polen och Lettland.
 

Balticapp

Bonus BalticAPP

Projektet BalticAPP (2015-2018) fokuserade på att hitta långsiktiga strategier för att trygga tillförseln av marina ekosystemtjänster i framtiden. Detta gjordes genom att använda dynamiska ekosystemmodeller i kombination med empiriska data som tillsammans länkade mänsklig påverkan, ekosystemfunktion och mänsklig nytta. Förutom BNI Sverige medverkade forskare från Danmark, Polen och Tyskland i projektet.

BONUS logo

Bonus Blueprint

Inom det Bonus-finansierade projektet Blueprint utvecklades modellen BALTSEM (BAltic Sea Long-Term large Scale Eutrophication Model) till att inkludera bakteriella processer. Arbetet inkluderade fältstudier, experiment, bioinformatik och modellering.

Projektet pågick 2014-2018.

COCOA - NUTRIENT COCKTAILS IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA

Bonus Cocoa

Projektet COCOA pågick under åren 2014-2017 och finansierades av EU-programmet Bonus. Baltic Nest Insitute Sverige deltog i projektet med den huvudsakliga uppgiften att upprätta en databas med grundinformation om samtliga Östersjöns kustområden och bidra till kvantifieringar av filterfunktionen baserat på empiriska data, mätningar och modeller.

Kontaktuppgifter

Baltic Nest Institute Sverige
Stockholms universitets Östersjöcentrum

Kontaktperson BNI Sverige:
Bo Gustafsson, bo.gustafsson@su.se
08-674 7593

Baltic Nest Institute Danmark
Aarhus University

Kontaktpersoner BNI Danmark:
Jacob Carstensen, jac@bios.au.dk
+45 871 58 596

Berit Hasler, bh@envs.au.dk
+45 871 58 637 

Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, SYKE

Kontaktperson BNI Finland:
Vivi Fleming-Lehtinen, vivi.fleming-lehtinen@ymparisto.fi
+358 295 251 879