Foto: Maciej Tomczak, Östersjöcentrum.
 

Östersjön utsätts inte för en, utan för många stressfaktorer på samma gång. Stressfaktorer i miljön, eller påverkansfaktorer som de också kallas, kan vara naturliga eller mänskligt orsakade. Till exempel kan det handla om variationer i temperatur eller salthalt, förekomst av farliga ämnen och fisketryck.

BalticCAT är ett nystartat projekt som vidareutvecklar en modell över havets födöväv och dessutom väger in effekterna av klimatförändringar.  

Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrum.

- BalticCAT ska kunna användas för att beräkna påverkansfaktorernas sammanlagda och potentiellt förstärkande eller motverkande effekt, förklarar Sofia Wikström, projektledare och forskare inom BalticCAT. Med sådan kunskap kan vi förutsäga effekterna av olika förvaltningsåtgärder bättre, så som fiskeregleringar och utsläppskvoter. 

Det finns redan en rad metoder för att bedöma de så kallade kumulativa effekterna av påverkansfaktorer. Inom projektet BalticCAT ska forskarna utvärdera hur dessa metoder kan kombineras. 

- Förhoppningsvis kan resultaten användas för att stödja ekosystembaserad förvaltning av Östersjön, avslutar Sofia Wikström.