Marin geologi, marin geografi och marina geovetenskaper

Östersjöns ekosystem

Marin geologi, marin geografi och marina geovetenskaper

Geologi och geovetenskap är vetenskaper om planeten Jorden. Man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som har format jorden till vad den är idag, vårt klimat och det hydrologiska kretsloppet. Även människans påverkan på vår miljö studeras i såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Flera fältkurser ingår i utbildningarna.

Geografiämnet förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Det ger helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Många geologer och geovetare arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, samt naturresurs- och samhällsplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter. Du kan också komma att arbeta med globala miljöfrågor som rör t.ex. klimatet, vattenförsörjning och naturkatastrofer. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering.​ 

Vid Institutionen för naturgeografi - NG kan du läsa geovetenskap, biogeovetenskap, geografi och miljövård. Kurserna i geologi ges av Institutionen för geologiska vetenskaper – IGV.

Läs mer om kandidatprogrammet i biogeovetenskap, 180 hp

Läs mer om kandidatprogrammet i geografi, 180 hp

Läs mer om kandidatprogrammet i geovetenskap, 180 hp

Läs mer om kandidatprogrammet i geologi, geokemi och geofysik, 180 hp

Läs mer om masterprogrammet i geologiska vetenskaper, 120 hp

Läs mer om masterprogrammet i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp 

Läs mer om masterprogrammet i klimatvetenskap, 120 hp

 

Kurser i geologi, geografi och geovetenskaper med marin anknytning:

Naturresurser och hållbar utveckling, grundnivå, 7.5 hp 

Geokemi i fält och i laboratoriet, grundnivå, 7.5 hp

Havet, orienteringskurs, grundnivå, 7.5 hp

Marin geofysik, grundnivå, 7.5 hp

Marin petrofysik, grundnivå, 7.5 hp

Maringeofysiska karteringsmetoder, grundnivå, 7.5 hp

Digital behandling av maringeofysiska data, grundnivå, 7.5 hp

Maringeologi, självständigt arbete, grundnivå, 15 hp

Maringeologi, självständigt arbete, grundnivå, 30 hp

Hydrologi och vattenresurser, grundnivå, 7.5 hp

Avancerad hydrologi, avancerad nivå, 7.5 hp

Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, avancerad nivå, 15 hp 

Internationell miljövård, avancerad nivå, 15 hp

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, avancerad nivå, 15 hp

Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, avancerad nivå, 15 hp

Kontakt

Studievägledare, geologi
Elisabeth Däcker
elisabeth.dacker@geo.su.se
08-674 78 70

Institutionen för geologiska vetenskaper

Studievägledare, geovetenskap
Maria Damberg
studier@natgeo.su.se
08-16 47 98

Studievägledare, geografi
Karin Reuterswärd
karin.reuterswärd@natgeo.su.se
08-674 75 89

Institutionen för naturgeografi

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.