Vem gör vad?

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för all miljöövervakning i vattenmiljön, utom den som rör miljögifter vilken drivs av Naturvårdsverket, men det finns flera olika utförare och datavärdar. Undersökningar bedrivs inom 10 olika programområden, varav Kust och hav är ett.

Den nationella miljöövervakningen ska ge en bakgrundsbild av miljötillståndet i hela landet. Undersökningarna görs därför i så opåverkade områden som möjligt.

Den regionala miljöövervakningen sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram.

En del gemensam övervakning sker över landsgränser. Konventioner och EU-lagstiftningar gäller hela havsområden och involverar därmed flera länder.

Infrastruktur till förfogande

Miljöövervakning bygger på återkommande undersökningar. Östersjöcentrum tillhandahåller både fältstation och forskningsfartyg i norra Egentliga Östersjön för dessa ändamål.

Vid Askölaboratoriet ingår dessa projekt i miljöövervakningens Kust och hav-program:

Med våra fartyg besdrivs även övervakning inom Naturvårdsvekets delprogram Metaller och organiska miljögifter i marin miljö: