Tillsammans med Svealands kustvattenvårdsförbund, en sammanslutning där alla viktiga vattenorganisationer är med, har vi påbörjat bygget av en webbplats där man ska kunna få reda på hur det står till med kustvattnen i vår vackra skärgård.

En webbplats och ett samarbete

Webbplatsen vänder sig till både en intresserad allmänhet och till aktörer inom miljöområdet. Den ger en lättillgänglig, men tillförlitlig och detaljerad beskrivning av miljötillståndet längs Svealandskusten. Här samlas och presenteras nyheter, rapporter och kunskap om miljötillståndet längs Svealandskusten i ett gemensamt sammanhang,

Syftet är att öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö och att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen. Arbete med referensgrupp, expertlista och nyhetsbrev är viktiga delar i den ambitionen.

Från alla stationer

Som en start presenteras samtliga resultat från Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningsverksamhet som omfattar 179 stationer väl spridda längs hela Svealands kuststräcka. Från varje station visas trenddiagram och i förekommande fall ekologisk status över salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Totalt 15 pedagogiska diagram för varje station. Liknande projekt kommer att göras även fortsättningsvis för andra intressanta dataset.

Kommunernas viktiga roll

Fyra pilotkommuner har fått möjlighet att lyfta fram sitt vattenmiljöarbete i detta gemensamma sammanhang. Övriga kustkommuner hoppas vi kommer att följa efter. Vattenmiljöfrågor är bara en av många angelägna verksamheter för en kommun, och många tjänstemän upplever att deras information är svår att hitta på den egna webbplatsen. Här kan man sammanfatta eller breda ut sig, beroende på vad som passar den egna verksamheten. Alltid med direktlänkar till den egna webbplatsen eller till de rapporter och nyheter som presenteras.

Kartor är viktiga verktyg

Kartor har en viktig funktion på webbplatsen. Stationer, vattenförekomster och åtgärdsområden presenteras genomgående på kartor tillsammans med mer information.

För varje kommun visas:

  • en skalbar översiktskarta som visar kommunens gränser, även i vattnet.
  • en karta där kommunens alla vattenförekomster är markerade och presenterade med korta fakta och länk till VISS, Vattenmyndigheternas gemensamma vattendatabas.
  • en karta där förbundets provtagningsstationer inom kommunen visas och presenteras med trendiagram. I framtiden ska även andra undersökningar visas på denna karta.