Miljögifter

Forskning för att minska miljögiftsbelastningen

Alla utsläpp av föroreningar når för eller senare havet. Förr sågs det till och med som en fördel, där giftiga ämnen skulle spädas ut av vattnet intill ofarlighet. Numera sker utsläppen sällan med flit, men fortfarande hamnar alltför mycket oönskade ämnen i havet. Det grunda och instängda havsområdet Östersjön erbjuder tyvärr begränsade möjligheter till utspädning, vilket är ett av skälen till att Östersjön är ett av de mest förorenade områdena i världen.

 Vid Östersjöcentrum pågår både modelleringsarbeten och flera projekt som samlar kunskap om olika miljögifters effekter, liksom om hur mikroplaster påverkar ekosystemet. En studie visade att om alla kustnära reningsverk runt Östersjön införde avancerad reningsteknik som tar bort exempelvis läkemedel och hormonstörande ämnen så skulle den totala belastningen minska med hälften.

Nedan presenteras några av våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om miljögifter hittar du här!

BNI logga

BALTSEM-POP

Den erkända BALTSEM modellen används för att modellera närsalt- och kolomsättning och övergödning i Östersjön. Nu har den utökats för att också innefatta transport och fördelning av organiska miljögifter - BALTSEM-POP.

Mikroplast i hygienartiklar

Mikroplaster

Förutom organiska ämnen och tungmetaller så kan det finnas ytterligare en föroreningskategori som troligen är underskattad, nämligen antropogena partiklar. Baltic Eye tittar närmare på mikroplaster i hygienprodukter och arbetar med att skapa ett Östersjönätverk för mikroplastföroreningarna.

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

Marin forskning vid universitetet

Östersjöcentrum samlar forskning

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Inom Östersjöforskningen, särskilt ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning är universitetet ledande. Men även när det gäller annan forskning är universitetet framstående, såsom forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena.

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Institutioner där det bedrivs forskning om havet:

Marin forskning utgör en del av universitetes ledande forskningsområde:
Klimat, hav och miljö.

Forskare: Miljögifter

Våra nyheter om miljögifter