Vad som händer med terrestert kol (kol från land) när det når havet är viktigt att undersöka och förstå, särskilt som klimatförändringen förväntas öka avrinningen till haven. Klimatforskare inom det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM) har funnit att en stor del av det organiska material som når Östersjön förbrukas inom systemet.

Var hamnar det organiska materialet?

För att undersöka vad som händer med terrestert löst organiskt kol (DOCter) som rinner ut i Östersjön via floder gjordes en tredimensionell modellstudie. Fem år av månatliga koncentrationsmätningar av DOCter från 78 floder samt avrinningsdata från den hydrologiska modellen EHYPE ingick i studien med Östersjömodellen NEMO Nordic.

- Resultaten visar att terrestert löst organiskt kol har en genomsnittlig halveringstid på 9 år, och att endast 20-25 % av kolet exporteras till norra Atlanten, säger Filippa Fransner vid Meteorologiska institutionen. Resten, 75-80 %, försvinner inom Östersjöns ekosystem!

Verksam process fortfarande okänd

Nu behövs ytterligare forskning som kan koppla förbrukningen av kol till rätt biogeokemiska processer. Sker förlusten genom bakteriell nedbrytning, ljusnedbrytning, konsumtion av växt- och djurplankton eller flockbildning följd av sedimentation?

- Det är tydligt att fler mätningar och experimentella studier behövs för att bättre förstå hur denna stora förlust av löst organiskt kol sker och hur den påverkar Östersjöns biogeokemiska processer, säger Filippa Fransner.

Mer information: Filippa Fransner, Meteorologiska institutionen

Kortfilm om forskningen:

Tracing terrestrial DOC in the Baltic Sea