En jämförelse av Östersjöländers nationella lagar

Genom att göra en jämförande analys av reglerna för utsläpp av näringsämnen och föroreningar i olika Östersjöländer vill Annika K. Nilsson, jurist och forskare inom det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM), bedöma potentialen och utrymmet för en ekosystembaserad förvaltning inom rättssystemet.

- Preliminära resultat från min analys visar att ekosystemansatsen är ganska väl utvecklad på politisk nivå och inom en mer strategisk nivå av förvaltningen, men att de operativa regleringsinstrumenten och processerna är i stort sett de samma som tidigare, förklarar Annika K . Nilsson. Den operativa rättsliga styrningen har därmed ännu en svag eller oklar koppling till ekosystemförvaltning.

Landsöverskridande samarbeten

Projektet har samarbetat med universiteten i Köpenhamn, Gdansk och Tartu, där sex olika juridiska forskare har genomfört de landsstudier som används för den jämförande analysen. Länderstudierna fokuserar på reglering av reningsverk och jordbruksverksamhet. Den efterföljande jämförande analysen syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar för ekosystembaserad rättslig styrning, med dessa regleringsområden som exempel.

- Min forskning kommer att fortsätta undersöka vad ekosystemansatsen innebär inom ramen för lag- och rättsystemet, säger Annika K. Nilsson. Förhoppningsvis kommer resultaten kunna användas som ramverk över vilka rättsliga strukturer som är nödvändiga för en fungerande ekosystembaserad förvaltning.

Mer information: Annika K. Nilsson, Juridicum, Stockholms universitet, annika.nilsson(at)juridicum.su.se

Kortfilm om forskningen:

Legal Approaches to Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region