Exempel automatisk lista SISU

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Huvudredaktör
  6. Skapa listor
  7. Exempel automatisk lista SISU

Automatisk lista SISU

För nedanstående listor har använts utsökning i SISU med sökordet "lingvistik" och visning av 5 poster.

Titeltyp: Använd titel från elementet

Datum: Visa inte datum

Mall "SISU", detaljerad lista

Magisterprogram i lingvistik, Avancerad nivå, 60 hp

Program/Heltid. Lingvistik

Magisterprogrammet i lingvistik omfattar två terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser, varav minst 30 hp inom respektive studiegång. Programmet har tre studiegångar: datorlingvistik, fonetik och teckenspråk. Magisterprogrammet i lingvistik syftar till att förmedla fördjupade kunskaper inom den valda studiegången, låta studenten bredda sina kunskaper inom relevanta områden och till att bereda studenten möjlighet att träna sin förmåga att planera, utföra och såväl skriftligt som muntligt redogöra för forskningsarbete.

Kandidatprogram i lingvistik, Grundnivå, 180 hp

Program/Heltid. Lingvistik

Kandidatprogrammet i lingvistik är ett treårigt utbildningsprogram som ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk teori samt möjlighet att specialisera dig inom valda delar av området. Programmet ger dig färdigheter och kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor. Programmet omfattar sex terminers studier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Förutom ämneskunskaper i lingvistik kommer du under utbildningens gång att få lära dig färdigheter som du har nytta av nästan oavsett vad du kommer att arbeta med efter utbildningen. Ett av målen med högre utbildning är ett kritiskt, vetenskapligt förhållningssätt och inom programmet kommer du att få lära dig att genomföra vetenskapliga undersökningar; rapportera dem såväl muntlig som skriftligt; granska, sammanfatta och värdera vetenskapliga studier; bekanta dig med och använda dig av olika vetenskapliga metoder och omsätta teoretiska kunskaper i praktiska tillämpningar. Inom de valbara kurserna finns även möjlighet för dig att breddda dina studier inom andra områden samt att i projektformat fördjupa dina studier i nära anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med praktik på ett företag, en myndighet eller inom en organisation samt med ett examensarbete.

Fransk lingvistik och diskursanalys, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Franska

Kursen ger fördjupade kunskaper inom fransk lingvistik/språkstruktur och diskursanalys. Särskilt vikt läggs på vissa forskningsområden, t.ex. tempus och modalitet, direkt och indirekt anföring, polyfoni, konnektorer. Kursen kombinerar teori med praktiska analyser av autentiska texter. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med språkvetenskaplig inriktning samt en grund för vidare forskarstudier inom ämnet.

Portugisiska, Sociolingvistik, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Portugisiska

Kursen ger en introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på portugisiska. Bl a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.

Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv, Avancerad nivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Språkdidaktik

Kursen behandlar språk och lärande i skolans ämnen samt litteracitet, läsning och skrivning i ett andraspråksperspektiv. Härvid beaktas även kritiska perspektiv i förhållande till text, undervisning och litteracitetsanvändning. Vidare introduceras och diskuteras systemisk-funktionell lingvistik och genrepedagogik. Kursen är en fristående kurs och kan även ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp, och i Masterprogrammet i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.