Representanter från arbetslivet har varit mycket involve­rade i arbetet med yrkesproven. Genom att kvalitetskriterier för yrkeskompetens utveck­lats har också fokus förändrats på utbildningsresultat, från mätning av yrkeskunnande till bedömning av yrkeskompetens.

Kompetens och kvalifikation

Begreppen kompetens/kvalifikation intar en central position inom flera yrkesområden. Kompetens utgörs både av kunskap och av färdigheter. Kompetens är ett dynamiskt begrepp, ofta med processbetydelse, vilket innebär att det är något som kan användas, utvecklas och förändras över tid.

Kompetens är också ett villkorligt begrepp i den meningen att det bör kunna relateras till en verksamhet, en strategi, ett mål eller en arbetsuppgift. Vanligen är kompetens relaterat till situationer i arbetslivet.

Proven knyter därför an till autentiska situationer i arbetslivet, vilka kan gestaltas genom rörliga bilder och/eller utgöras av beställning av produkter eller tjänster (Carlsson m fl, 2007).

Provuppgifterna ställer olika krav på eleverna. Vissa uppgifter ska eleverna genomföra enskilt, medan andra genomförs i grupp. I vissa fall krävs skriftlig redovisning och i andra fall sker redovisningen i form av konkreta handlingar. I vissa uppgifter betonas processen eller sättet att arbeta med en uppgift, medan det i andra kan vara resultatet av arbetet som är det centrala.

Skapar ett brett underlag för bedömning

Avsikten med valet av uppgifter är att de ska pröva olika kvaliteter för att därigenom skapa och ge ett brett underlag för bedömning av elevens kompetens. Bedömningen av elevernas arbete med uppgifterna inriktas mot ett antal övergripande kompetenser som t ex problemlösning, hantera information och samarbetsförmåga, vilka finns beskrivna i bedömningsmatris och kompetensprofil.

En utvidgning av provbanken har skett i och med att PRIM-gruppen också utvecklat bedömningsmaterial för hem- och konsumentkunskap. Detta är det första ämnet i grundskolan som är föremål för provbanken. Hem- och konsumentkunskap tillämpar samma design och strategier som yrkesprogrammen (de Ron & Feldt, 2006).