Allergisjukdomar är vanliga bland barn och ungdomar. Allergibesvär kan leda till följdsymptom som t.ex. trötthet och koncentrationssvårigheter. Detta skulle kunna påverka eleverna i deras skolarbete. Studiens syfte var att studera allergiska elevers erfarenheter, dvs. hur de själva upplever sin skolsituation. Frågeställningen var om – och i så fall hur – allergi och följdsymptom av allergin kan påverka eleverna i deras skolarbete. Urvalet bestod av 5 pojkar och 5 flickor med diagnosen björkpollen-, pälsdjursallergi och astma som rekryterades via en barnallergimottagning. De kom från olika områden i Stockholms kranskommuner och de intervjuades i sina hem en gång per termin från vårterminen i årskurs 5 till och med höstterminen i årskurs 7. Intervjuerna strukturerades för att fånga upp för skolarbetet relevanta områden. Vid studiens början och slut intervjuades en förälder för varje elev.

Några resultat

Enligt både elev- och föräldraintervjuer föreföll eleverna inte ha några större problem kunskapsmässigt i skolan. Allergin kunde dock inverka på skolarbetet i ämnen som idrott, slöjd och hem- och konsumentkunskap. I årskurs 7 upplevde eleverna att det egna ansvaret för skolarbetet ökade. Det fanns dock skillnader mellan pojkarna och flickorna när det gällde upplevelse av krav och stress. Enligt pojkarna var kraven ”lagom” och de kände sig inte stressade av skolarbetet. Bland flickorna varierade synen på kraven och fyra av dem uppgav att de kände stress främst inför de kommande betygen.

Våren 2006 var björkpollenhalterna tidvis mycket höga och eleverna hade relativt omfattande allergibesvär. Sex elever hade ständig underhållsbehandling för astma. De övriga tog medicin för sina allergibesvär under pollensäsongen eller i övrigt vid behov. Enligt resultatet av PAQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) tycktes inte elevernas hälsorelaterade livskvalitet påverkas i någon högre grad av astman. Det kan delvis förklaras av att flera av eleverna tog astmamedicin dagligen. Ett par elever hade särskilt besvärligt med sin pälsdjursallergi höstterminen 2006, då de hade börjat i årskurs 7.

Föräldrarnas önskemål

Föräldrarnas önskemål gällde bland annat ökade kunskaper inom allergiområdet bland lärare och skolpersonal och ökad förståelse i bemötandet från skolans sida. Föräldrarna ansåg också att elevernas arbetsmiljö i skolan allmänt måste förbättras. Detta sågs som en jämlikhetsfråga.

Eleverna var uttagna via en allergimottagning och de flesta var välmedicinerade enligt de uppgifter föräldrarna lämnade. Urvalet måste därför betraktas som ”snett” åt det positiva hållet. Även om resultaten har giltighet bara för den grupp som studerats, ger de exempel på hur det kan vara för elever med allergi.