Allergi blir allt vanligare bland elever i skolan. Allergibesvär leder ofta till följdsymptom som skulle kunna inverka på skolarbetet. Studiens huvudsyfte var att undersöka om och i så fall hur allergiska elevers skolprestationer påverkas av deras allergi. Björkpollenallergi är en vanlig form av allergi bland skolbarn. Björkpollensäsongen infaller under en period av året då många kunskapsprov genomförs i skolan. För att studera skolprestationer användes matematikuppgifter som konstruerats för att sätta koncentrationsförmåga och uthållighet på prov. Samma elever fick lösa dessa uppgifter dels i slutet av höstterminen, dels på våren under björkpollensäsongens höjdpunkt.

Syftet var också att studera eventuella skillnader mellan elever med allergi och utan allergi när det gällde skolerfarenheter, motivation och attityder till skolan samt självvärdering som skolelever. För detta ändamål konstruerades ett frågeformulär som även innehöll ett avsnitt som speciellt gällde elever med allergi. Detta användes vid undersökningen på våren medan eleverna på hösten besvarade frågor som endast gällde eventuell förekomst av allergi.

Undersökningen genomfördes läsåret 2000–2001 och omfattade alla elever i skolår 8 i en av Stockholms kranskommuner (878 elever). Identifieringen av elever med björkpollenallergi respektive utan allergi grundades dels på elevernas egna uppgifter, dels på uppgifter som med föräldrarnas tillstånd insamlades via skolhälsovården i kommunen. Elevernas betyg i ämnena matematik, svenska samt idrott och hälsa i skolår 8 samlades in i slutet av läsåret.

Några resultat

När det gällde matematikprovet matchades elever med pollenallergi med elever utan allergi utifrån kön, skola och höstterminens betyg i matematik. I gruppen utan allergi ökade medelvärdet för matematikprovet från hösten till våren betydligt mer än i gruppen med pollenallergi. Resultatmässigt hade gruppen utan allergi blivit jämnare på våren än på hösten medan gruppen med pollenallergi hade blivit ojämnare. Dessa skillnader antyder att de pollenallergiska elevernas prestationer kan ha påverkats av deras allergibesvär.

Enligt enkätsvaren förekom björkpollenallergi hos 16 procent av eleverna. Trötthet och koncentrationssvårigheter var de vanligaste följderna av allergibesvären. Eleverna önskade bl.a. att lärarna skulle ha större förståelse för tröttheten. Enligt elevernas svar tycktes dock lärarna inte känna till elevernas allergi i någon större utsträckning. Knappt var tredje elev svarade att deras klassföreståndare kände till att de hade allergi. Jämförelse mellan eleverna med pollenallergi och elever utan allergi visade bland annat att nästan fyra av fem elever i vardera gruppen kände sig stressade i skolarbetet. Andelen som kände stress ”i stort sett varje lektion” var dock större bland eleverna med pollenallergi. Dessa hade också i större utsträckning känt sig stressade tidigare under skoltiden, framför allt i skolår 7.

Studien var en totalundersökning med relativt stort bortfall. Många olika faktorer inverkade, bland annat måste eleverna ha sina föräldrars tillstånd för att delta. 46 procent av årskullen besvarade enkäten på våren och 39 procent deltog både höst och vår och löste eller försökte lösa alla matematikuppgifter. Bland dessa valdes de matchade paren. Bortfallet får mindre betydelse när det gäller matematikprovet eftersom flera viktiga faktorer hålls under kontroll genom matchningen.

Studiens resultat gav grund för en fördjupad studie inom området.