Forskarskolan omfattar tre universitet och ett flertal olika ämnesområden. Forskarskolan omfattar nio doktorander inom ämnena matematikdidaktik vid PRIM-gruppen Stockholms universitet, utbildningssociologi och didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet samt pedagogik, pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

Det breda fältet bedömning inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter. Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Det övergripande temat för forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta omfattar såväl nationella prov i exempelvis matematik och svenska som betyg i skolämnen och de stora internationellt organiserade kunskapsmätningarna PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS m.fl. Forskning om mått på kunskaper och studier av skolresultat är ett brett fält som inbegriper olika områden. Ett handlar om mätningar och innefattar konstruktion av prov, klassisk och modern mätteori, frågor om reliabilitet och validitet. Ett annat handlar om sekundäranalys av kunskapsresultat som i sin tur fokuserar skillnader mellan elever, skolor, kommuner och länder. Ett tredje handlar om mer övergripande analyser av vidare effekter av kunskapsmätningar på individuell och aggregerad nivå. Det är dessa områden som ska utforskas i forskarskolan. De tre forskningsmiljöerna bidrar med olika och kompletterande kompetenser till forskarskolans mångdimensionella profil.