MiMa-projektet startade 2003 med representanter från Botkyrka kommun, Nacka kommun och PRIM-gruppen. MiMa har sin utgångspunkt i det nordiska projektet Nordlab.

Syftet är att göra matematikämnet mer meningsfullt för alla elever. I Norge har man fyra delsyften med projektet:

1. Eleverna ska bli bättre på att reflektera över sitt eget arbete, sina resultat och på att värdera sin egen utveckling.
2. Eleverna ska få en realistisk uppfattning om vad de kan och vad de kan göra.
3. Eleverna ska få tilltro till det de gör och veta hur de bör planera det fortsatta arbetet i matematik.
4. Eleverna ska vara med och utveckla bedömningsinstrument som kan vara till hjälp för att bedöma deras kunskaper både kontinuerligt och i slutet av skolåret.

I Sverige har projektet följts av PRIM-gruppen, som också ingått i projektets nordiska referensgrupp.

Målet har varit att i största möjliga utsträckning uppfylla syftet att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande och öka intresset för matematik.