Nationella provet i matematik för årskurs 3 består av sju delprov; ett muntligt och sex skriftliga. Dessutom finns en självbedömningsdel, i vilken eleven får bedöma hur säkra de känner sig i olika situationer.

Nationella provet är inramat av en berättelse kring två barn, Nova och Troj.

Delprov A är ett muntligt delprov. Det muntliga delprovet genomförs i grupper om tre till fyra elever.

Delprov B-G är skriftliga delprov som återfinns i separata provhäften.

Lärarens samlade bedömning av en elevs kunskapers förtjänster och brister, som visas både i undervisningen och på det nationella provet, samlas i en kunskapsprofil som kan utgöra en del av underlaget vid utvecklingssamtal.