Nationella provet i matematik för årskurs 6 består av fem delprov; ett muntligt och fyra skriftliga. Dessutom finns en självbedömningsdel, i vilken eleven får bedöma hur säkra de känner sig i olika situationer. Självbedömningen är frivillig att använda.

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. Detta delprov genomförs under en provperiod som sträcker sig över ett antal veckor. Provtid ca 30 min/grupp.

Delprov BE är skriftliga delprov som genomförs på fasta provdagar och återfinns i separata provhäften.

Delprov B innehåller uppgifter som ska genomföras utan tillgång till miniräknare. Provtid 4060 min.

Delprov C innehåller uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 6080 min.

Delprov D innehåller uppgifter samlade kring samma tema som Delprov C. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 6080 min.

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 4060 min.

Lärarens samlade bedömning av en elevs kunskapers förtjänster och brister, som visas både i undervisningen och på det nationella provet kan utgöra en del av underlaget vid utvecklingssamtal.