Nationella provet i matematik för årskurs 6 består av fem delprov; ett muntligt och fyra skriftliga. Dessutom finns en självbedömningsdel, i vilken eleven får bedöma hur säkra de känner sig i olika situationer.

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. Detta delprov genomförs under en provperiod som sträcker sig över ett antal veckor. Provtid ca 30 min/grupp.

Delprov B-E är skriftliga delprov som genomförs på fasta provdagar och återfinns i separata provhäften.

Delprov B innehåller uppgifter, som ska genomföras utan tillgång till miniräknare. Provtid 40-60 min.

Delprov C innehåller uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 60-80 min.

Delprov D innehåller uppgifter samlade kring samma tema som Delprov C. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 60-80 min.

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. Provtid 40-60 min.

Lärarens samlade bedömning av en elevs kunskapers förtjänster och brister, som visas både i undervisningen och på ämnesprovet kan samlas i en kunskapsprofil som kan utgöra en del av underlaget vid utvecklingssamtal.