Stöd

Vid behov kan stöd inför och/eller under provet ges. Stöd får ges på ett sådant sätt att de förmågor som avses bli prövade fortfarande prövas.

Stöd kan innebära att elever i läs- och skrivsvårigheter får ytterligare tid på sig att genomföra provet och/eller att de erbjuds provet inläst på cd-skiva. Stöd kan också innebära att texten kopieras till större stil eller att texten läses upp av läraren. Elever med annat modersmål än svenska, och som har svårigheter att läsa svenska, får använda lexikon och kan få hjälp med att översätta vissa ord. Dessutom kan läraren förklara svåra ord som kan hjälpa eleverna in i uppgiftens sammanhang, dock utan att röja uppgiftens matematiska innehåll.

Om läraren i förväg ger eleven möjlighet att öva på provsituationer och då uppmuntrar till självständigt arbete, kan det stödja och underlätta för eleven vid provtillfället. Läraren och eleven kan även använda tidigare, icke-sekretessbelagda, nationella prov i syfte att ge eleven konkreta råd och strategier för olika typer av uppgifter.

Anpassning

Anpassning får göras för elever med funktionsnedsättning. Anpassning bör föregås av omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad proven prövar och elevens förutsättningar. En diagnos är inget krav för att anpassning ska få ske vid provsituationen.

Det är viktigt att skolan genomför anpassning så att provet så långt som möjligt prövar de kunskaper och förmågor som ska prövas. En funktionsnedsättning kan innebära olika svårigheter för olika elever och det är därför inte möjligt att nationellt ange exakt vad som kan respektive inte kan göras vid anpassning.

Det är av stor vikt att eleven är delaktig i hur anpassning görs och kan göras. Anpassningen ska på så sätt vara känd för eleven vid provtillfället. Lärare bör även värna om att anpassningen inte får negativa konsekvenser för elevens självbild och hur eleven uppfattas av andra elever. Är eleven ej myndig är det av stor vikt att även elevens vårdnadshavare informeras om anpassningen.

För elever med funktionsnedsättning kan provuppgifterna behöva anpassas på olika sätt:
 

Genomförande i mindre grupp

För elev som är i behov av en lugn provmiljö kan skolan organisera så att genomförandet av provet sker enskilt eller i en mindre grupp.

Förlängd provtid

Tiden kan förlängas. I vissa fall kan skrivtiden också fördelas så att eleven får genomföra ett mindre antal uppgifter vid olika tillfällen.

Digitala hjälpmedel

I delprovet där digitala hjälpmedel (t.ex. miniräknare eller dator) ej är tillåtna prövas kunskaper som inte kan prövas på samma sätt om eleven har tillgång till digitala hjälpmedel. Det innebär att eleven inte får använda digitala hjälpmedel på den delen. I syfte att stärka elevens självbild kan läraren i efterhand ge eleven ytterligare en möjlighet att med hjälp av digitala hjälpmedel lösa samma uppgifter och därefter tillsammans med eleven diskutera hur eleven löst uppgifterna utan respektive med digitala hjälpmedel. På motsvarande sätt kan läraren hantera annat stödmaterial som eleven vanligtvis använder sig av i undervisningen.

Skrivstöd

En elev kan ges möjlighet att lösa uppgifterna muntligt och läraren agerar som skrivstöd och skriver ned det som eleven säger. För att fånga elevens redovisning på ett rättvisande sätt kan det också vara bra att spela in den muntliga redovisningen.

Lässtöd

En elev kan också få provet uppläst av läraren eller erbjudas provet inläst på cd. Ord som hör till en kontext som eleven inte är bekant med kan läraren förklara utan att röja uppgiftens matematiska innehåll.

Skolverkets webbplats finns även en sammanställning av frågor och svar kring anpassning vid nationella prov.