Bedömningen av kursproven bygger på principen om positiv bedömning där utgångspunkten är att förtjänster i ett elevarbete lyfts fram och värderas. Bedömningen av lösningen till en uppgift bygger på de kunskaper som faktiskt visas.

I ämnesplanen för matematik beskrivs sju förmågor och tre kvalitativa nivåer. För att tydliggöra förmågorna och de kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven används i kursproven kvalitativa förmågepoäng. Varje poängs som använd betecknas med en kvalitativ nivå i form av E-poäng, C-poäng och A-poäng. Varje poäng är i bedömningsanvisningarna dessutom markerade med vilken huvudsaklig förmåga som visats.

I och med att poängen är benämnda med huvudsaklig förmåga och kvalitativ nivå kan en förmågeprofil över elevernas provresultat erhållas. Denna profil kan vara till stöd för att se förmågespridningen på provresultatet. I de till kursproven tillhörande häftena med bedömningsanvisningar återfinns respektive provs kravgränser, en sammanställning över vilket centralt innehåll som prövas i provets olika uppgifter samt en provprofil som visar en sammanställning över provets förmågefördelning.

Kravgränser för provbetygen E, D, C, B och A ges på kursprovet som helhet. Kravgränserna består av en totalpoäng, men även av krav på att vissa av dessa ligger på en viss kvalitativ nivå.

Mer information om bedömningen av kursprov återfinns i den specifika lärarinformationen som publiceras för varje termins kursprov.