Vad säger internationella studier om den svenska skolan? Är det överhuvudtaget möjligt att använda internationella studier som ett mått på svenska elevers kunskaper?

För att mäta validiteten i de internationella studierna genomför Skolverket analyser av ramverken och provuppgifter i de internationella studierna jämfört med svenska styrdokument och uppgifter i nationella prov. Dessa analyser är nödvändiga, om än inte tillräckliga, för att förstå och värdera resultaten i de internationella mätningarna.

I den här rapporten har jämförelser gjorts mellan ramverket i matematik i PISA 2012 och matematiken i Lgr 11, samt mellan provuppgifter i matematik i PISA 2012 och provuppgifter i nationella ämnesprovet från 2013 i matematik, årskurs 9.

Rapporten har skrivits av Astrid Pettersson och Samuel Sollerman vid PRIM-gruppen,MND, Stockholms Universitet.