PRIM-gruppen är en forsknings- och provutvecklingsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens (främst inom området matematik). Gruppen är en del av institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

PRIM-gruppens inriktning inkluderar såväl utveckling, analys och konstruktion av centralt utarbetade prov, nationella utvärderingar och internationella kunskapsmätningar som bedömning med formativ inriktning och feedback. Forskningen omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa analyser på främst empiriska data. Fortlöpande forskningsverksamhet bedrivs i anslutning till utvecklandet av bedömningsmetoder och mätinstrument kopplade till kunskapsundersökningar. Av speciellt intresse är frågor kring bedömning av matematik i storskaliga nationella eller internationella undersökningar.

Gruppen grundades 1984 med det initiala syftet att konstruera standardprov i matematik. Sedan dess har gruppen utvecklats, både till innehåll och storlek, och är idag en provutvecklings- och forskningsgrupp som bland annat bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för såväl grundskolan som gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Gruppen är bland annat ansvarig för matematik i PISA i Sverige och har varit så sedan starten av PISA-undersökningen samt ansvarar för matematik i TIMSS i Sverige. Gruppen består av föreståndare Samuel Sollerman samt forskare, doktorander, provutvecklare och administratörer, totalt cirka 20 personer.

Sedan PRIM-gruppen startade har gruppen ansvarat för många och varierande utvecklings- och forskningsuppdrag. Till exempel har PRIM-gruppen varit ansvarig för nationella utvärderingar av elevers kunskaper i och attityder till matematik 1989–2003, utvecklat en rad bedömningsstöd inom matematik men även inom andra ämnen (t.ex. yrkesämnen i gymnasieskolan) samt utvecklat kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Professor Astrid Pettersson har varit ansvarig för det multidisciplinära nätverket ”Network for the Assessment of Knowledge” samt ledare för en forskarskola i pedagogisk bedömning. Medlemmar i PRIM-gruppen sitter i kommittén för det nordiska forskningssamarbetet ”Nordic mathematics assessment network”. PRIM-gruppen samarbetar med andra institutioner och universitet bland annat genom forskarskolan ”Kunskapsmätningar inom utbildningssystem” och projektet ”Optimal calibration of questions in computerized achievement tests”.