2010-04-26 Bedömningsseminarium i matematik inför nya kursplaner i Grundskola och Gymnasium

Seminarieledare: Gunilla Olofsson och Katarina Kjellström

2010-04-19 Bedömningskriterier i ämnesprovet årskurs 3

Seminarieledare: Anette Skytt och Marie Thisted

2009-11-16 Formativ bedömning, en väg till bättre lärande, med exempel från årskurs 7–9 och gymnasiet

Seminarieledare: Gunilla Olofsson och Inger Ridderlind

Formativ bedömning – en väg till bättre lärande (PDF)

2009-10-05 Formativ bedömning, en väg till bättre lärande, med exempel från årskurs 1–6

Seminarieledare: Anette Skytt

2009-04-20 Ämnesprovet i årskurs 3
Diskussion och erfarenheter kring genomförandet

Seminarieledare: professor Astrid Pettersson och Anette Skytt (provkonstruktör)

2008-11-17 Ämnesprovet för årskurs 3 i matematik
Information och diskussion

Seminarieledare: Anette Skytt

2007-11-19

Mer än matematik – språkets betydelse då man utformar matematikuppgifter
Språkliga formuleringar kan sätta krokben för eleverna att förstå en matematikuppgift. Detta gäller för alla elever men i synnerhet många elever med annat modersmål än svenska. Vi tar upp och diskuterar olika typer av språkliga svårigheter och fällor man kan undvika.

Seminarieledare: Catarina Persson och Katarina Kjellström

2007-10-22 MiMa projektet (Min egen Matematik)
Att själv vara medveten om vad man kan eller inte kan i matematik är centralt för lärandet. I både läroplaner och kursplaner framgår också tydligt vikten av att eleverna arbetar med detta. Hela projektet MiMa handlar ett förhållningssätt och om att hitta olika metoder för att få elever mer medvetna om sitt eget lärande.

Tre lärarna, som varit med i Mima-projektet sedan starten, presenterade en del metoder och erfarenheter. Exemplena var hämtade från skolår 6 och uppåt.

2007-05-14 Allergi – konsekvenser för skolarbetet?
Från idé till forskningsrapport.
Seminarieledare: Ruth Mannerfeldt
2007-05-07 Går det att bedöma matematiken i karaktärsämnen?
Seminarieledare: Ingmar Ingemansson
2007-03-12 Matematikuppgifter för lägre åldrar – vi diskuterar och konstruerar med ämnesprovet för åk 5 som utgångspunkt
Seminarieledare: Lena Alm
2006-11-20 Bedömning, validering och betygssättning av yrkeskunskaper och kompetens
Seminarieledare: Jan Pettersson och Ann Fagerell
Ur en PowerPoint-presentation från föreläsningen (PDF)
2006-10-09 Elevmedverkan vid bedömning i matematik
Seminarieledare: Gunilla Olofsson och Katarina Kjellström
2006-04-03 Lärares kontinuerliga bedömning i matematik
Seminarieledare: Lisa Björklund Boistrup
 2006-02-13 Bedömning i och av arbetsprocessen i Hem- och konsumentkunskap
Seminarieledare: Lena de Ron och Maria Feldt
2005-12-06 Matematikkunskaperna i Finland i internationell jämförelse
Föreläsare: Jukka Törnroos, FD, gästforskare på PRIM-gruppen
En presentation från föreläsningen (PDF)
2005-09-08 The Korean school system and evaluation/assessment system
Föreläsare: KANG Dae-Min
Korea Institute of Curriculum and Evaluation
2005-05-03 Vad är nyckeln till Finlands framgång i matematik?
Finlands succé i PISA-undersökningen har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Vad är det i den finländska matematikutbildningen som skapar framgång i elevers lärande?

Föreläsare: Lisen Häggblom är lektor i matematikdidaktik vid Institutionen för lärarutbildning inom Åbo Akademi i Vasa, forskare inom matematik och lärande med inriktning på den språkliga dimensionen samt läromedelsförfattare.

Läs mer på NCM:s webbplats

2005-01-18 Hur bra är den svenska grundskolan?
Utvecklingstendenser och kvalitet i den svenska grundskolan ur ett internationellt perspektiv och mot bakgrund av 1990-talets skolreformer. Föreläsningen tar bl a upp resultaten från tre olika undersökningar, NU, PISA och TIMSS.

Föreläsare: Astrid Petterson, professor, PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm och Oscar Öquist, projektledare, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Skolverket.

2004-11-15 Prövostenar i praktiken
Grundskolans nationella provsystem i ljuset av användares synpunkter. Författaren av rapporten docent Lars Naeslund höll i seminariet.

Rapporten kan beställas genom Fritzes kundservice tel: 08/6909576, fax: 08/6909550
Sök rapporten på Skolverkets webbplats

2004-05-24 Att mäta basfärdighetsutveckling i matematik hos barn med koncentrationsstörning
Läs mer (PDF)
2004-04-19 Problematiken kring betyget Mycket väl godkänd i matematik
Hur kan man tolka betygskriterierna? Skillnader mellan grundskola
och gymnasieskola. Tolkas kriterierna olika på olika kurser i gymnasieskolan?

Vad krävs för provbetyget Mycket väl godkänd på nationella prov i matematik? Kan det utryckas på ett bättre sätt än i dagens prov?

Vad kräver ni av eleverna för slutbetyget Mycket väl godkänd?

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd (PDF)

Seminarieledare:
Gunilla Olofsson, provansvarig det nationella kursprovet för Kurs A
Katarina Kjellström, provansvarig för ämnesprovet för skolår 9

2003-12-01 Presentation av ny design och nytt provmaterial i Skolverkets provbank

Hem- och konsumentkunskap
Seminarieledare: Lena de Ron/Maria Feldt

Prov för program med yrkesämnen
Seminarieledare: Ann Fagerell/Jan Pettersson

2003-10-20 Varför fick jag bara G?
Helena Tsagalidis diskuterade med utgångspunkt från sin licentiatuppsats om bedömning i karaktärsämneena på HR-programmet.

Seminariet berörde följande frågeställningar:
Vilka kunskapskvaliteter betygsätts i karaktärsämnena och hur avspeglas dessa i de olika betygsnivåerna? Vad anger eleverna vara viktiga kunskapskvaliteter för olika betygsnivåer i bedömningen av karaktärsämnen?

Seminarieledare: Helena Tsagalidis

2003-09-22 Diagnostiska materialet i matematik för skolår 6–9
Presentation av det diagnostiska materialet i matematik för skolår 6–9 som nu är utskickat till skolorna. Materialet består av ett analysschema och en uppgiftsbank.

Seminarieledare: Lisa Björklund

2002-04-29 Två artiklar av Lars Lindström presenteras
Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet (PDF)
manus till Bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning. Skolverket (2002) Stockholm.

Från novis till mästare. En studie av bedömningskriterier i slöjd (PDF)
manus till Stockholm Library of Curriculum Studies.

Seminarieledare: Lars Lindström, professor i pedagogik med särskild inriktning mot praktisk-estetiska ämnen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

2002-03-24 Sverige i internationellt perspektiv
Den 4:e december 2001 presenterades resultaten från en stor OECD-undersökning vid en presskonferens. Undersökningen har satt 15-åringars funktionella kunskaper och kompetens i ett livslångt perspektiv i focus. Hur klarar sig de svenska 15-åringarna i ett internationellt perspektiv? Hur är deras matematikintresse och självuppfattning i matematik? Resultaten från undersökningen kommer att presenteras av PRIM-gruppen som ansvarar för matematiken i den del av undersökningen som rör Sverige.

Seminarieledare: Astrid Pettersson/Ingmar Ingemansson

2001-11-19

Bedömningsdiskussioner
Vi diskuterade bedömning av uppgifter som seminariedeltagarna genomfört i sina klasser/grupper.
Uppgifterna (PDF)

Seminarieledare: Katarina Kjellström/Gunilla Olofsson

2001-09-24 Vad består skolmatematiken av?
Diskussion med utgångspunkt från olika bedömningsverktyg, nationella och internationella.

Seminarieledare: Lisa Björklund

2001-04-02 Internationella undersökningar – OECD – projektet PISA
Sverige deltar i ett OECD-projekt som syftar till att utvärdera elevers läsförmåga och kunskaper i matematik respektive science. En huvudundersökning ägde rum år 2000 med över 30 deltagande länder och med läsning i fokus. Den andra huvudundersökningen äger rum år 2003 med fokus på matematiken.

Seminariet tog upp matematikämnet, såsom det utvärderades 2000 och kommer att utvärderas 2003. Det fokuserades på hur matematisk förmåga definieras och vilka konsekvenser detta får för hur uppgifterna ser ut. Vid seminariet gavs också exempel på uppgifter och bedömning av elevarbeten.

Seminarieledare: Astrid Pettersson

2001-03-12 Diagnostiska uppgifter i matematik för skolår 4 till och med gymnasiets år 1
Diskussion om hur diagnostiska uppgifter i matematik kan se ut för skolår 4, 7 och 10.

Seminarieledare: Astrid Pettersson

2001-02-12

Bedömning av kompetens – provbanken i yrkesämnen
Seminariet behandlade bedömning av yrkeskompetens, en kompetens som i takt med ett föränderligt arbetsliv medför ökade krav på samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, kommunikativ förmåga och initiativförmåga. Vid seminariet diskuterades bedömning med utgångspunkt från två dimensioner, yrkesdimensionen och samhällsdimensionen. I yrkesdimensionen läggs kvaliteter in som innefattas i begreppet gott yrkesmannaskap, dvs kvalitetsmedvetenhet, initiativförmåga, ansvarskänsla, etisk medvetenhet och branschkunnande. Med samhällsdimensionen menas sådana kvaliteter som förmåga till kritiskt tänkande, förmåga att ta ansvar, känsla för solidaritet, förmåga att reflektera och göra egna ställningstaganden.

Seminarieledare: Carl-Gustaf Carlsson

2000-12-04 Att pröva elevers kunskaper i yrkesämnen
2000-11-13  MVG – Vad krävs för provbetyget MVG på kursprovet och ämnesprovet i skolår 9?
2000-02-10 Att bedöma barns kunskaper i matematik i förskola och skola
2000-04-10 Bedömning av yrkesprov
2000-03-06 Bedömning av muntliga prestationer i matematik
1999-11-29 Bedömning av gymnasieelevers yrkeskompetens
1999-10-25 Kontinuerlig utvärdering som arbetsform
1999-09-20 Kommunala utvärderingar av elevers kunskaper i matematik
1999-04-26 Vårens ämnesprov i matematik för skolår 5 och skolår 9 samt
kurs A-provet
1999-03-22 Muntliga prov i matematik
1999-02-22 Hur kan en bedömningsmatris användas?
1998-11-23 Portföljmetoden – ett norskt matematikprojekt
1998-10-19 Progression i uppgifterna i diagnostiska proven och ämnesproven
1998-09-21 Internationella utblickar, bl a rapport från ett skolbesök i Argentina
1998-04-27 Synpunkter på 1998 års ämnesprov i matematik för skolår 9
1998-03-23 Att rätta prov i grundskolan
1998-02-16 Artikeln "Teachers and Students Learning Together about
Assessing Problem Solving"
1997-11-24 Betygskriterier för godkänt i matematik för högstadiet
1997-10-20 Att sätta betyg i matematik i grundskolan
1997-09-29 Att kategorisera matematikuppgifter
1997-04-28 Kategorisering av matematikuppgifter
1997-03-17 Minoritetsungdomars lösningar av uppgifter i matematik
1997-02-03 Innehåll i och resultat från den tredje internationella matematikundersökningen (TIMSS)
1996-11-25 Bedömning av elevernas arbete i grupp
1996-10-21 Bedömning av mer omfattande uppgifter
1996-09-16 Ämnesprovet i matematik för skolår 5
1996-05-20 Användning av "Portföljer"
1996-04-15 Bedömning av autentiska elevlösningar
1996-03-04 Grupparbeten i matematiken som underlag för bedömning av matematikkunskaper
1995-12-11 Vad är goda kunskaper i matematik?
1995-11-13 Vad är kunskap? Vad ska bedömas? Kunskapsbegreppet?