Huvudsyftet med utvärderingen är att utgöra ett underlag för kommunens och skolornas systematiska kvalitetsarbete. Utvärderingens resultat ger förtroendevalda, skolledning och lärare en lägesbild av elevernas grundläggande kunskaper i matematik i årskurserna 2, 5 och 8. 

Utvärderingen, som består av uppgiftsmaterial till eleverna och enkät till lärarna, genomförs i början på vårterminen. I slutet av vårterminen skickas en första resultatsammanställning på skol- och kommunnivå till respektive skolas rektor. Denna sammanställning innehåller bland annat information om hur stor andel elever som uppnått den kravgräns som fastställts för respektive kunskapsområde. Under höstterminen sammanställs en rapport där även analyser av elevarbeten och lärares svar på enkätfrågorna finns med.

Nedan hittar du projektbeskrivning för årets utvärdering. I den kan du läsa mer om hur din kommun beställer UiM. Sista dag för att beställa UiM 2021 är den 11 november 2020.

Du kan även kontakta Veronica Palmgren, e-post: veronica.palmgren@mnd.su.se, för mer information.