Syftet med utvärderingen är främst att ge beslutsfattare och skolledning information på gruppnivå, men också att ge lärare, elever och föräldrar kompletterande information om elevernas grundläggande kunskaper i matematik.

Utvärderingen, som består av matematikprov till eleverna och enkät till lärarna, genomförs i början på vårterminen. I slutet av vårterminen skickas en första resultatsammanställning på skol- och kommunnivå till respektive skolas rektor. Denna sammanställning innehåller bland annat information om hur stor andel elever som uppnått den kravgräns som fastställts för respektive kunskapsområde. Under höstterminen sammanställs en rapport där även analyser av elevarbeten och lärares svar på enkätfrågorna finns med.

I filen "Projektbeskrivning 2018" nedan, kan du läsa mer om hur din kommun beställer UiM för 2018. Du kan även kontakta Heléne Sandström, e-post: helene.sandstrom@mnd.su.se, för mer information.