Profiles

Adam Wickberg Månsson

Adam Wickberg

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 35 25
E-post adam.wickberg-mansson@littvet.su.se
Besöksadress Humanistvillan
Rum 350
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är postdoktor i kulturhistoria och disputerade 2016 i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar främst äldre litteraturhistoria med fokus på kritisk teori. Hösten 2017 är jag kursansvarig för en tvärvetenskaplig doktorandkurs som erbjuder perspektiv på utvecklingen inom den så kallade materiella vändningen inom humaniora som ges av fakulteten.

Forskning

Min forskning inriktar sig på medier, natur och historia i bredaste bemärkelse. Jag är lika intresserad av tidigmodernt pappersarbete som av digital kultur och antropocen. Mycket av mitt arbete kommer ur en strävan efter att fördjupa den historiska förståelsen för samtidens stora frågor och utmaningar, som till exempel miljökrisen och digitialiseringen. Jag försvarade min avhandling Cultural Techniques of Presence: Luis de Góngora and Early Modern Media 2016. En recension finns här: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1087129/FULLTEXT01.pdf

Avhandlingen är en tvärvetenskaplig undersökning av den tidigmoderna poesins materialitet och dess relation till politisk makt, minne och subjektskonstitution. Den publiceras av förlaget Open Humanities Press hösten 2017 i serien Technographies, information om serien finns här: http://www.openhumanitiespress.org/books/series/technographies/

Projekt om antropocen och den spanska koloniseringen av Amerika

Jag arbetar med ett postdokprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och Stockholms universitet om antropocens historia där jag undersöker de materiella och diskursiva förändringar som skapades genom den tidiga spanska kolonialismens nya sätt att regera över långa avstånd med hjälp av byråkratiska medier. Syftet med projektet är att skapa historiskt djup till den pågående miljökrisen genom att studera de praktiker och föreställningar om natur och kultur som formades i denna globala process. Det handlar alltså om att historiskt studera hur människan formar sin miljö genom teknologi. Projeketet arbetar empiriskt med källor från den spanska administrationen av de nya kolonierna under 1500-talet och tre naturhistoriska verk som skrevs av olika aktörer för att sprida kunskap om den nya kontinenten och dess möjligheter. För att studera detta undersöker jag de medier – såsom kartor, illustrationer, rapporter och beskrivningar – genom vilka informationen om den nya världen bearbetades, lagrades och överfördes som kunskap som hade stark påverkan på den tidgmoderna vetenskapen och politiska makten. Vidare ansluter sig projektet till det snabbt framväxande forskningsfältet miljöhumaniora och den filosofiska och historiska undersökningen av en antropocen tidsålder som vill skapa en integrerad förståelse av människa och miljö över tid. 

Studerar handskrifter i digitala miljöer

Jag arbetar också med ett pilotprojekt inom Stockholms universitets satsning på Digital Humanvetenskap. Projektet går ut på att studera handskrifter i digitala miljöer och undersöka vilka effekter dessa kopplas samman med. Varför cirkulerar Donald Trumps signatur viralt på sociala medier om handskriften är död? Varför kopplas handskrivande och kalligrafi samman med erotik och intimitet på sociala medier och nätforum som Reddit (Subreddit: Penmanship Porn)? Hur kan vi förstå handskriftens funktion i en postdigital tid – där den inte längre ställs emot tangentbordet utan blir en del av en större medie-ekologi?

Under min doktorandtid var jag verksam inom den tvärvetenskapliga forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult). Jag var också gästforskare vid Stanford university 2013-14 och har varit verksam som redaktör i olika sammanhang. Antologin Universitetet som medium publicerades av Mediehistoriskt arkiv och finns som open access här: http://mediehistorisktarkiv.se/bocker/universitetet-som-medium/

Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa