Stockholms universitet logo, länk till startsida

Aina BigestansUniversitetslektor

Om mig

Nationellt centrum för svenska som andraspråk arbetar jag med frågor och uppdrag som rör språkutbildning för yrkesliv, språkutveckling för invandrade akademiker, högskoleanknutna frågor om utbildning för andraspråksanvändare och  lärarutbildning i svenska som andraspråk samt skolutveckling i relation till lärandevillkor för barn, ungdomar och vuxna som är andraspråksanvändare av svenska.

Bakgrund

Min ämneslärarexamen gäller svenska, svenska som andraspråk och franska. Jag har arbetat i tjugo år inom sfi, kommunal vuxenutbildning och det som i dag kallas för gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Utöver detta har jag arbetat som projektledare och samordnare inom verksamheter som berör kulturell mångfald och interkulturell undervisning, bland annat på Mångkulturellt centrum i Botkyrka  kommun och lärarutbildningen på Södertörns högskola. Under ett par år studerade jag också lingvistik med inriktning mot fonetik och arbetade så som forskningsassistent i ett talperceptionsprojekt. Lärarbakgrunden, studierna i fonetik, etnologi och tvåspråkighetsforskning samt erfarenheterna från arbete med kulturell mångfald och interkulturell pedagogik har jag gjort bruk av i lärarutbildningsarbete och i kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolledare.

Forskning

År 2005 fullföljde jag en magisterutbildning, i tvåspråkighetsforskning/etnologi med uppsatsen  Språkförmåga och kommunikation i svensk skolkontext. En studie om lärare med utländsk akademisk examen. Här ville jag undersöka frågan om vilken betydelse nivån på behärskningen av andraspråket hade för de utländska akademiker som ville omskola sig till lärare i Sverige. Detta tema utvecklade jag vidare i mitt avhandlingsarbete som jag lade fram i januari 2015: Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola. Här riktade jag intresset mot lärare som redan hade en lärarexamen när de invandrade till Sverige och ställde mig frågan vilka utmaningar de mötte när de efter språkutbildning och kompletterande lärarutbildning började arbeta som lärare igen. Viktigt i denna studie var också att identifiera de resurser som lärarna kunde göra bruk av för att hantera de utmaningar de mötte.