Profiles

Annika Lantz Foto: Lena Katarina Johansson

Annika Lantz Friedrich

Professor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 39 13
E-post annika.lantz@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 338
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min akademiska bana speglar mitt breda intresse för psykologins tillämpningsområde. Jag utbildades till psykolog vid Stockholms universitet på tidigt 80-tal och arbetade därefter som klinisk psykolog och psykoterapeut. Som kliniker blev det alltmer intressant att ställa frågor om hur arbetets organisation påverkade kvaliteten i vårt arbete och den nytta vi kunde göra för våra patienter. Jag disputerade 1989 på en avhandling om barnomsorgens organisation och har sedan dess forskat, undervisat och arbetat som konsult inom organisationsområdet. Jag har varit verksam vid olika lärosäten och också arbetat som egen företagare.

Sedan 2011 är jag tillbaka till Stockholms universitet. I tidigare uppdrag har jag på olika nivåer ansvarat för att utveckla undervisningens kvalitet och jag har ett stort intresse för vårt undervisningsuppdrag. Mitt forskningsintresse gäller frågor kring hur man kan utforma och organisera arbete som gagnar både medarbetarnas utveckling och verksamhetens produktivitet, effektivitet, kvalitet och innovation. Ett par centrala områden blir då ledarskap och arbetsorganisatoriska lösningar och då framförallt grupporganiserat arbete. Hur skapas drivkraft till utvecklings- och förändringsarbete är en övergripande fråga som kan sägas täcka min forskning om kompetens, lärande, effektiva samspel, arbetsinnehåll och ledarskap. Jag tycker det är roligt och stimulerande att försöka omsätta teoretisk kunskap i praktiken och arbetar därför i mindre omfattning som bl.a. rådgivare åt chefer inom offentligt och privat näringsliv.

Sedan 2020 är jag tjänstledig på deltid för att få mer tid för att skriva böcker inom arbets- och organisationspsykologi och för konsultativt arbete.

Pågående forskning

Jag arbetar nu med att avsluta och knyta samman lösa trådar från tidigare projekt. Idén är att rapportera vetenskapligt, men jag har stort intresse av att det som lärts får praktiskt genomslag och arbetar med att sprida forskningsresultat i populär publicering, utbildning och via läroböcker. Om vår forskning inom arbets- och organisationspsykologin ska åstadkomma förändring måste vi arbeta med att påverka praktiken.

I ett tidigare forskningsprojekt inom industrin intresserade vi oss för den paradox som ligger i att å ena sidan effektivisera processer genom standardisering och styrning och å andra sidan driva systematiskt utvecklings- och förändringsarbete.

Autonomi i arbetet är den mest belysta aspekten av arbete och den har visat sig vara betydelsefull för medarbetares hälsa, arbetstillfredsställelse, motivation och för innovativa processer i organisationer. När denna förutsättning inte finns, eller då autonomin är starkt begränsad, hur kan vi skapa drivkraft så att medarbetare arbetar proaktivt för att utveckla processer och produkter?

Ett viktigt tema blir då hur den arbetsorganisatoriska lösningen i form av teamarbete gynnar lärande och hur teamet via samspel omprövar invanda sätt att arbeta på för att åstadkomma något bättre. Forskningsprojektet ledde till frågan om vad empirisk forskning visat när det gäller om dessa lärprocesser resulterar i ett organisatoriskt lärande. Här har jag tillsammans med kollegor sammanställt forskningsläget och resultaten är publicerade i en bok. Jag arbetar nu med den vetenskapliga publiceringen av review-arbetet.

I min tidigare forskning om samspel och team har jag arbetat för att utveckla modeller för de komplexa sambanden mellan teamets förutsättningar, processer i grupper och då framförallt kognitiva processer samt proaktivt beteende. Jag har då utgått från ett perspektiv på gruppers utveckling och effektivitet där stor vikt läggs vid det organisatoriska sammanhanget inom vilket teamarbetet utförs.

Ett centralt tema har varit hur arbetets innehåll och utformning påverkar teamets bidrag till innovationsprocesser via teamets lärprocesser. Mycket av den praktiska tillämpningen inom team-området fokuserar teamets interna processer och problem med bristande effektivitet förklaras ofta som problem i samspelet.

Jag tyckte det var viktigt att fördjupa mig i hur den empiriska forskningen förklarar vanliga problem som påverkar teams effektivitet. I samarbete med studenter genomförde jag en explorativ undersökning med frågan ”vilka är de vanligaste problemen med teamarbete” och forskare, chefer, medarbetare, konsulter och studenter besvarade denna fråga. Vi identifierade på så sätt åtta vanliga problem och lade till ytterligare ett: själva sättet på vilket man löser problemen är ett problem i sig.

Tillsammans med kollegor har jag nyligen avslutat tre års arbete med forskningsöversikter kring vad som är känt om vad som orsakar dessa vanliga problem inom teamarbete. Här har vi också sammanställt vad som är känt om interventioner för att effektivisera teamarbete. Nu pågår arbetet med att publicera resultaten och de är redan sammanfattade i en bok.

I forskningen om teams utveckling och lärande finns två traditioner för att beskriva teams utveckling. Det finns en modell som beskriver hur kontextuella/situationella aspekter påverkar samspelet som i sin tur ger effekter för individen, teamet självt och för organisationen. Det finns också s.k. stadieteorier som antar att team går igenom en stadieutveckling. Dessa s.k. stadieteorier har haft mycket stor genomslagskraft bland konsulter och används ofta för att utveckla team på arbetsplatser. Men vilket empiriskt stöd finns för att dessa stadie-teorier? Enkla modeller vinner gehör för de är lätta att ta till sig, de känns till en början ofta logiska och när de väl fastnat i läroböckerna är de svåra att bli av med. Efter vår forskningsöversikt är tanken nu att både populärt och i vetenskapliga sammanhang visa att en komplex modell kan vara att föredra. 

Undervisning

Merparten av min undervisning är inom arbets- och organisationspsykologin på psykologprogrammets senare terminer. Här arbetar vi i samarbete med offentligt och privat näringsliv för att studenterna ska lära sig hur man som arbets- och organisationspsykolog kan arbeta för att förändra medarbetares villkor och öka organisationers effektivitet. Jag undervisar i samma ämne också på andra utbildningar och kurser. Främst undervisar jag om teamarbete och om interventioner för att öka teams effektivitet.

Aktuella publikationer

Lantz, A., Ulber, D., & Friedrich, P. (2020). The problems with teamwork and how to solve them. London: Routledge.

Lantz, A., Ulber, D., & Friedrich, P. (2020). Problemen med teamarbete och hur du löser dem. Lund: Studentlitteratur.

Lantz, A., Ulber, D., & Friedrich, P. (in press). Effektive Teamarbeit. Berlin: Kohlhammer.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber, Peter Friedrich.

  This book offers practical, evidence-based solutions to help professionals implement and support effective teamwork. Lantz, Ulber and Friedrich draw on their considerable professional experience to present common problems in team-based organizations, what empirical research tells us the causes are and which solutions are more effective in overcoming team-based obstacles.

  In The Problems with Teamwork, and How to Solve Them, nine common problems are identified, ranging from lack of leadership and adaptability to conflict and cohesiveness, accompanied by clear instructions on how to approach and resolve the individual issues. Detailed case studies are presented throughout the book, demonstrating how theory can be applied to real-life situations to produce optimal results for both the team and the larger organisation. By combining theory and practice, and using state-of-the-art research, the book constructs a cognitive map for identifying problem causes and effect, and step-by-step instructions on how to solve problems.

  This is essential reading for anyone working in team-based organizations, as well as students and academics in related areas such as organizational psychology and organizational behaviour.

 • 2019. Carolina Sconfienza (et al.). Journal of Occupational Health 61 (1), 91-100

  Objectives: This longitudinal study aimed to investigate the causal relationships between social support at work and mental health in terms of mental distress. Despite assuming social support at work to be associated with less mental distress, reversed and reciprocal relationships were investigated as well.

  Methods: Self-reports in questionnaires of social support and mental distress were collected longitudinally, with annual measurements over three consecutive years, among 301 office workers (57% women) in Sweden. Cross-lagged structural equation modeling was used to test the hypotheses.

  Results: The reciprocal causation model was considered the best-fitting model. The results suggest that social support and mental distress influenced each other negatively, but with a delayed effect. Specifically, this involves Time 1 levels of social support being negatively associated with Time 2 levels of mental distress, while Time 2 levels of mental distress were negatively associated with Time 3 levels of support.

  Conclusions: The findings partly align with the hypothesis that social support is related to lower levels of mental distress but also suggest that mental distress can reduce levels of social support. While the findings also suggest a mutual interrelation between social support and mental distress, this is not a consistent reciprocal causation. Rather, and due to the variation in reciprocity between time points, it appears to he a cyclical process, which needs further investigation.

 • 2017. Annika Lantz.
 • 2017. Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber. An Introduction to Work and Organizational Psychology, 212-232

  Many organizations have structured their work around teams, and most people have an experience of teamwork where they have felt the joy of accomplishing things together, learning from others, and getting good and rewarding results. There are many reasons for why people work in teams, including managerial beliefs that teamwork can be beneficial to organizational effectiveness. We start this chapter by describing positive outcomes of teamwork for the individual, the team and the organization. In a second step, we define teams and distinguish them from other groupings. It is not always that teams are effective. How can effects of teamwork be explained and thus be enhanced? In the following sections, we first outline a model of effective teamwork and then go deeper into aspects and processes that research has shown to be important for team effectiveness. We finish with an overview of the main findings and discuss how contextual and situational aspects impact team processes, and how factors on individual, team and organizational levels interact.

 • 2017. Annika Lantz Friedrich, Anders Sjöberg, Peter Friedrich. Creativity and Innovation in Organizations

  Previous research has shown negative effects of LPS for employees’ motivation, learning, and innovation processes. The principles of work design of production tasks within LPS are seemingly opposed to a work design that supports team’s engagement in workplace innovation. In this study, we explored relations between task complexity, team learning, and team innovation processes. Work task analysis was conducted at baseline among 41 teams to capture the complexity of different work tasks. Eight months later employees completed a questionnaire about team learning processes, and managers rated each team’s proactivity. Three kinds of tasks were identified. The results showed that the main work task and supplementary tasks gave no input to the team’s learning process. Mediation analysis showed that additional work tasks, taking little time, have an impact on team proactivity through team learning. Our conclusion is that teams within LPS can be engaged in workplace innovation depending on how they take on additional tasks, as these impact team learning. The implications for future research and practice are discussed.

 • 2017. Annika Lantz, Anders Sjöberg, Peter Friedrich.

  The individual employees’ possibility to learn at the workplace is an important aspect of a humane work situation (Kohn & Schooler, 1982), and individual learning is a prerequisite for collective learning that result in meaningful change and development within organizations. Lean production System (LPS) has been widely implemented in organizations in different sectors all over the world (Wittrock, 2015). A review of how LPS affect employees shows mainly negative impact of LPS on health, well-being, work-related attitudes, as well as learning, creativity and proactivity (Hasle, Bojesen, Langaa Jensen, & Bramming, 2012). Some studies show also positive outcomes, but little is known about how LPS is implemented when it results in efficiency, learning and positive work conditions (Cullinane, Bosak, Flood, & Demerouti, 2012). LPS principles (short work flows, focus on value-stream, standardization, and routinization) limit autonomy and complexity, and are opposed to a job design that supports individual-, and team learning (see e.g. Lantz, Sjöberg & Friedrich, 2016). Yet LPS should be an effective means for innovation processes through teamwork, and cooperation across functions and teams (Netland,2013).

  The results presented in this paper are based on two studies, part of a larger longitudinal project on teamwork on the shop-floor within LPS in manufacturing industry. Lantz, Sjöberg, and Friedrich (2016) showed in a previous study that additional work tasks carried out on spare time, such as maintenance work, handling deviations, and eliminating non-value-added activities, impact team proactivity through team learning, Main tasks (90% of the work-time) do not. A conclusion was that teamwork within LPS can be a pillar for innovation, and enhance learning, if additional tasks are identified and carried out. How can such proactive behavior be supported? Within the production all tasks that go beyond the production when it runs well, involve other functions. We regard cooperation across borders with other functions and teams as a potential source of inspiration to transform the teams’ understanding of work.

  In this paper our aim is to investigate the role of cross-boundary collaboration (CBC) for team learning and proactivity, and identify hindrances and prerequisites for such collaboration. In the first study we test a model of how CBC impact team proactivity through team learning. In the second study we investigate qualitative differences between how close-to the-production specialists describe their CBC with stagnant teams (1 SD below mean on team proactivity in study 1) and proactive teams (1 SD above mean in study 1), and how managers support and engage in CBC.

 • 2016. Annika Lantz Friedrich, Anders Sjöberg, Peter Friedrich. European Journal of Work and Organizational Psychology 25 (4), 561-569

  Our aim is to contribute to research on workplace innovation by identifying tasks within industrial Lean Production Systems (LPS) that can trigger the involvement of teams in workplace innovation. Previous research has shown negative effects of LPS for employees’ motivation, learning, and innovation processes. The principles of job design of production tasks, e.g., standardization and routinization, are seemingly opposed to a job design that supports team’s engagement in workplace innovation. In this study, we explored relations between task complexity, team learning, and proactivity. Work task analysis was conducted at baseline among 41 teams to capture the complexity of different work tasks. Eight months later, employees completed a questionnaire about team-learning processes, and managers rated each team’s proactivity. Three kinds of tasks were identified. The results showed that the main work task and supplementary tasks gave no input to the team’s learning process. Mediation analysis showed that additional work tasks, taking little time, have an impact on team proactivity through team learning. A conclusion is that teams within LPS can be engaged in workplace innovation depending on how they take on additional tasks, as these impact team learning. The implications for future research and practice are discussed.

 • 2015. Annika Lantz, Peter Friedrich. International annual edition of applied psychology: theory, research and practice 1 (1), 44-62

  Lean production and team-work are based on seemingly opposing principles of job design, and yet often combined in production systems within industry. In this study we explored conditions for team learning and proactive behaviour within one specific context and version of the lean concept; the Volvo Production System (VPS). The aim of the study was to identify job design practises that promote learning in teams in a leaned production system, and identify organizational barriers for team learning in order to promote teams’ proactive behaviour. The results are based on quantitative analysis of a) work task analysis of cognitive demand in standardized and non-standardized tasks, a questionnaire to all employees on the shop-floor, production-leaders’ ratings of team proactivity, and b)  qualitative analysis of interviews with specialists from support functions and production leaders. Standardized tasks, regardless of cognitive demand, do not impact team learning processes or proactivity. Mediation analysis on aggregated data (a) consisting of 41 teams showed that cognitive demand in the most demanding task in the non-standardized work was fully mediated by team learning processes on proactivity and that inter-team collaboration was mediated by team-learning processes on proactivity. A conclusion is that the potential for team-learning processes and proactivity lies in those work activities that are not standardized, and good inter-team collaboration in the work-flow. The non-standardized tasks take very little time, and are not more cognitively demanding than the main tasks, and yet impact team proactivity to a considerable extent as they give input to building a shared meaning of work. The tentative qualitative results (b) show differences between stake-holders input to stagnant and vibrant teams. The main difference is between thinking teamwork or individual work, expanding work into joint problem-solving or defining divided and clear-cut work roles, in the coordination of different support functions activities, and if teams are involved in prioritizing what should be done.

 • 2015. Annika Lantz, Niklas Hansen, Conny Antoni. Journal of Workplace Learning 27 (1), 19-33

  Purpose: The purpose of this paper is to explore job design mechanisms that enhance team proactivity within a lean production system where autonomy is uttermost restricted. We propose and test a model where the team learning process of building shared meaning of work mediates the relationship between team participative decision-making, inter team relations and team proactive behaviour. Design/methodology/approach: The results are based on questionnaires to 417 employees within manufacturing industry (response rate 86 per cent) and managers’ ratings of team proactivity. The research model was tested by mediation analysis on aggregated data (56 teams). Findings: Team learning mediates the relationship between participative decision-making and inter team collaboration on team proactive behaviour. Input from stakeholders in the work flow and partaking in decisions about work, rather than autonomy in carrying out the work, enhance the teams’ proactivity through learning processes. Research limitations/implications: An investigation of the effects of different leadership styles and management policy on proactivity through team-learning processes might shed light on how leadership promotes proactivity, as results support the effects of team participative decision-making – reflecting management policy – on proactivity. Practical implications: Lean production stresses continuous improvements for enhancing efficiency, and such processes rely on individuals and teams that are proactive. Participation in forming the standardization of work is linked to managerial style, which can be changed and developed also within a lean concept. Based on our experiences of implementing the results in the production plant, we discuss what it takes to create and manage participative processes and close collaboration between teams on the shop floor, and other stakeholders such as production support, based on a shared understanding of the work and work processes. Social implications: Learning at the workplace is essential for long-term employability, and for job satisfaction and health. The lean concept is widely spread to both public bodies and enterprises, and it has been shown that it can be linked to increased stress and an increase in workload. Finding the potential for learning within lean production is essential for balancing the need of efficient production and employees’ health and well-being at work. Originality/value: Very few studies have investigated the paradox between lean and teamwork, yet many lean-inspired productions systems have teamwork as a pillar for enhancing effectiveness. A clear distinction between autonomy and participation contributes to the understanding of the links between job design, learning processes and team proactivity.

 • 2013. Annika Lantz.

  Hur genomförs en intervju på ett professionellt sätt? Författaren beskriver vad som kännetecknar en väl genomförd intervju och vad som kännetecknar ett professionellt förhållningssätt, oberoende av intervjuns ämne, innehåll och form. I denna tredje, omarbetade upplaga, fokuseras framför allt på vilka kompetenser som krävs för att intervjun ska fylla sin funktion som datainsamlingsmetod. Boken följer den kronologiska ordningen i ett intervjuarbete, vilket gör den lättläst och praktiskt användbar.

 • 2013. Annika Lantz, Niklas Hansen, Conny H. Antoni. Imagine the future world: How do we want to work tomorrow?, 777-777

  Purpose: The core of lean production is founded on the concept of continuous product and process improvement and the elimination of nonvalue-adding activities and teamwork as a pillar to becoming lean. Autonomy has shown to be crucial for motivation, job satisfaction, performance and innovative teamwork. To reduce nonvalue-adding activities means to standardize work procedures and hence to reduce autonomy. Continuous improvement, on the other hand, relies on teams that are proactive. How can the paradox between the standardization of work and innovative teamwork be understood? The aim of the study is to explore job design practices that enhance team proactivity within a lean production system where autonomy is uttermost restricted. We hypothesize that job design parameters (team participation in decision making regarding job routines, participative leadership style, cross-functional cooperation) enhance team proactivity via team learning (building shared meaning) as a mediator. Design/Methodology: The hypotheses were tested using hierarchical multiple regression and mediation analysis with aggregated data consisting of 57 teams (N = 417 individuals) on shop-floor level within one production plant. Results: Results showed that the model explained 49% of team proactivity, of which building shared meaning was the major contributor and mediator between team participation, crossfunctional cooperation and proactivity. Limitations: Results are based on a cross-sectional study and cannot be interpreted causally yet. Research/Practical Implications: This study contributes to the research on team learning and transactive memory as it underline the importance of shared perceptions on team level for proactivity to emerge.

 • 2013. Annika Lantz. International Journal of Knowledge-Based Organizations 3 (2), 19-35

  Research on group work has shown that supportive leadership helps improve the group’s cooperation and social exchange in groups, which in turn influences the effects of the group work. This study develops a previous model on the relationship between job design, group processes, group initiative and self-organizational activities by including supportive leadership. The hypothesized model was tested using LISREL 8.30 (Jöreskog & Sörbom, 1993) in five different organizational contexts (two types of industry, elderly care, school and nuclear power plant) and in 104 work groups. The results are based on work task analysis (two studies) and questionnaires. The meaningfulness of the model was tested both in contexts where proactive behavior and self-organizational activities are desirable and in a context where proactive behavior can be damaging. Dimensions of job design, supportive leadership, group processes are interrelated and connected to self-organizational activities. Reflectivity and group initiative show the largest effects on self-organizational activities. Job design captured by work task analysis gives a better model fit and has a larger impact on self-organizational activities than self-assessed autonomy. Supportive leadership has an effect on group processes that in turn impact group initiative and self-organizational activities and a direct effect on group initiative as well.

 • 2012. Annika Lantz, Kin Andersson. Unemployment, precarious work and health, 205-217

  This book addresses the links between unemployment, precariousness work and health risks from various scientific frames of reference as well as those of policy-makers. The authors range from major classics in the field to newcomers from several countries presenting their research results. The authors include also representatives of several international organizations. The anthology is of a multidisciplinary character and its articles evaluate the contributions of various projects, programmes and standard public services for persons at risk of labour market exclusion. It updates the research agenda, which is most topical during the financial crisis and economic restructuring of today.

Visa alla publikationer av Annika Lantz Friedrich vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa