Profiles

Katarina Alexius. Foto: Björn Dalin

Katarina Alexius

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 74 66
E-post katarina.alexius@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 420
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Huvudsakligt forskningsområde

Offentligrättsligt inriktad rättsvetenskap.

Handleder gärna inom

Uppsatser med rättslig inriktning, främst ämnen som rör t.ex. straffrätt, sekretess, mobbning inom skolan, och/eller utförs med makt- eller textanalytisk rättsvetenskapligmetod.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Katarina Alexius, Anna Hollander. Tvångsvård av barn och unga, 199-217
 • 2014. Katarina Alexius, Anna Hollander. Barnrätt : en antologi, 21-38

  Vid omhändertaganden av barn ska barnets bästa vara avgörande för de beslut som fattas. I den praktiska tillämpningen innefattar begreppet ofta tolkningar av barns behov, såsom dessa definieras av kompetenta vuxna, och barnets vilja, såsom denna uttrycks av barnet eller uttolkas av vuxna. I denna studie undersöks uttrycken barns behov och vilja samt hur barns behov och vilja bedöms i sociala utredningar och domar som rör tvångsomhändertaganden till följd av omsorgssvikt av barn i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning.

 • 2014. Katarina Alexius, Anna Hollander. Journal of Social Welfare and Family Law 36 (3), 295-310

  This study set out to analyse how parenting and the needs of the children are assessed by social authorities and courts in families where one or both parents have an intellectual disability (ID). The texts of child welfare investigations and court judgements in 16 cases of care orders concerning parents (30) with IDs and their children (29) in two counties in Sweden were analysed by a hermeneutic case study. The study shows that even though many of the children are described as already harmed by neglect, clear assessments of care needs are not presented and it is uncertain which of the children’s needs a placement in a family home is assumed to satisfy. The conclusion of the article is that, even though no direct discrimination can be established, the particular individual and structural difficulties of the families’ life circumstances are not taken into consideration. This can be seen as a discriminatory practice.

 • 2013. Katarina Alexius. Socialvetenskaplig tidskrift 20 (3-4), 186-202

  This study set out to analyze how background-context, prognoses and evidence-based facts are referred to in child welfare investigations and judgments concerning coercive care of neglected children. The texts of social investigations and court judgments in 16 cases concerning parents (30) and their children (29) in two counties in Sweden were analyzed by a hermeneutic case study. All cases concerns section 2 in The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52), which states that coercive care shall be decided if, due to neglect or some other situations, there is a “palpable risk of detriment” to the child’s health or development. Theoretical framework of sociology of law and of normative legalism were used. The study shows that background-context, prognoses and evidence-based facts seldom are connected in the texts. Background-contexts quantitively dominates, while prognoses are vestigial and rarely enunciates as emanating from evidence-based facts. Instead of describing risk-assessments a plurality of the descriptions in the texts pictures the children as already harmed by neglect. The conclusion of the study is that the sociological conceptions of “a palpable risk” differ a great deal from the legal-theoretical interpretation of the concept.

 • 2012. Johan Kejerfors, Katarina Alexius. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: Festskrift till Anna Hollander, 429-440

  Abstract

  The purpose of this article was to examine the complexity of the expectations on the skills of Swedish social workers. Examples of the view on qualifications of social workers were chosen among ideas on competency in social work education programs and in the legislation. Legislation, reports from the Swedish National Agency for Higher Education and research on the social work education programs and on the conditions of social work in welfare offices were examined.

          The result of study shows that the Swedish higher education programs in social work carries a number of specialist knowledge, among which the most prominent should be interdisciplinary understanding and handling of social problems. There are seemingly however no consensus on the specific content of a Bachelor of Science in Social Work among neither students, teachers or higher education programs. Since there are higher education programs on social work at sixteen different Swedish universities and university collages, the lack of consensus means employers have no way of knowing the specific skills of a recently graduated social worker, unless the specific program in question are studied in detail.

          According to this article, many social workers in their daily practices need to be able to handle conflict of interests and ethical dilemmas. Social workers therefore need skills in interdisciplinary creative and critical thinking in complex social situations. Also, the legislation partly is characterized by ambiguity and contradictions. In many situations, social workers are bound to apply vague frame law and weigh incommensurable conflicting interests simultaneously as achieving legal security by administrating the law predictable and uniform.

 • 2012. Pia Kjellbom, Katarina Alexius. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar., 203-218
 • 2011. Katarina Alexius. Nordisk socialrättslig tidskrift (3-4), 25-51

  In this article aprecedentfrom theSupreme Administrative CourtinSwedenis analysed (RÅ 2009 ref. 64). The case concerns an application for a care order by a local Social Welfare Authority according to section2 inThe Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52). It regards the child of a single mother with an intellectual disability. The purpose of the article is to study the interpretation of the legal requirements of a “palpable risk of detriment” to the child’s health or development and to what degree the evaluations are based on the knowledge of risk assessment in social sciences. The study shows that there are limited possibilities to anticipate and calculate the palpable risks of detriment caused by facts of neglect, that sometimes are the consequences ofintellectually incapacitatedparents´ inabilities. Assessing a specific child’s social prognosis is always complex, difficult and occasionally almost impossible. Present demands ofevidential valuewhen establishing “palpable risk of detriment” to the child’s health or development are therefore unrealistic. The conclusion of the article is that the legal demand for risk evaluations in section2 inThe Care of Young Persons (Special Provisions) Act is inadequate designed. The author recommends that the words of the act are focused on the present and the past instead of the future.

 • 2011. Pia Kjellbom, Katarina Alexius. Juridisk Tidskrift (2), 273-298

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tolkningssvårigheter i det socialrättsliga beslutsfattandet vid tillämpning av lagstiftning som innefattar många olika principer. Den som undersöks är vilka socialrättsliga principer som aktualiseras när enskilda till följd av hyresskulder riskerar att vräkas från sin bostad. Vidare analyseras möjliga principkonflikter, i den nyss nämnda situationen.

 • 2010. Katarina Alexius Borgström. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 33 årgång (4/131), 66-76

  I Sverige kan djurplågeri straffas enligt 16 kap. 13 § brottsbalken (1962:700). Eftersom detta straffstadgande kriminaliserar att ”otillbörligen” utsätta djur för lidande, innefattar djurplågeribrottet vanligen en underförstådd intresseavvägning mellan ett djurs lidande och de av människor betingade orsakerna till lidandet. Syftet med denna artikel är att studera de tillämpningssvårigheter som uppstår till följd av denna underförstådda avvägning. Rättsdogmatiska, rättshistoriska och idéhistoriska teoriperspektiv används. Slutsatsen av undersökningen är att djurs lidande och förklaringarna till människors beteenden kan ses som inkommensurabla intressefaktorer, och att viktningen mellan dessa därför tenderar att styras av beslutsfattarnas personliga värderingar.

 • 2009. Katarina Alexius Borgström. European Public Law 15 (2), 197-205

  This article describes the Swedish rules about experiments on animals and the function of the Swedish animal ethics experimentation committees. A small survey of the rules about experiments on animals in Norway, Denmark, Finland, England and Wales, and the EU, is included. The Swedish rules on animal experimentation are examined in order to see how their form and functions relate to theories about different kinds of decision making in public law. The extents to which the rules agree with the aims of the law and with existing normative patterns are also examined. The difficulties to handle the ethical weighting between the importance of the experiment and the suffering of the animals are discussed.

 • 2009. Katarina Alexius Borgström.

  Alexius Borgström, K. Djuren, läkarna och lagen. En rättslig studie om djurförsöksetik. Animals, doctors and the law. A study in the Swedish Regulation of Animals Scientific Procedures.

  The aim of this study was to analyse how the Swedish rules about experiments on animals and the animal ethics experimentation committees relate to different kinds of decision-making models, such as the legal-bureaucratic, the professionalistic, and the corporatist model for decision making in public law. The aim was also to study the extent to which the theoretical design of the rules about animal experimentation, on the one hand, and their practical application on the other hand, agree with the political intentions and valuestructures that exist. The study was conducted with the methods of legal dogmatism and sociology of law. The study found that the valuestructures in the law on animal experimentation consist of freedom of research, advocacy of regulation, abolitionism, species hierarchism, and general intrinsicality. In addition, it was found that ethical considerations of animal experimentation are difficult to handle, since the factors that are weighed up against each other, i.e., the importance of the experiment and the suffering of the animals, are incommensurable. The consideration of pros and cons is governed in practice by the committee members who are connected to research, since they are granted a professionally based preferential right of interpretation of biomedical claims. The study also showed that the rules about experiments on animals are not applied with full legal security and that the committees have been constituted on the basis of deliberative consensus without consideration for the fact that the balance between human and animal interests is sometimes part of a struggle over interests and opinions.

 • 2009. Anna Hollander, Katarina Alexius Borgström.
 • 2009. Katarina Alexius Borgström. JO - lagarnas väktare, 19-31
 • 2005. Katarina Alexius Borgström, Anna Hollander. Forskningsmetoder i socialt arbete, 129-151
 • 2003. Katarina Alexius Borgström.

  The purpose of this project is to study the Swedish Parliamentary Ombudsman Institution (JO) and its supervision of civil servants in the 20th century. Liability for misuse of office, the obedience obligation and the shaping of the principle of independence will also be considered. The study proceeds from a jurisprudential framework and is based on a legal dogmatic approach, although statistical information and other materials from the social sciences are also included. The findings of the study are as follows. The abolition of criminal liability for misuse of office in the mid-1970s resulted in a termination of the relationship which originally existed between civil servants’ authority under the principle of independence on the one hand, and their liability for service irregularities on the other. As a result, this reform entailed a pervasive change in one of the mainstays of the Swedish administrative model. The change was however of marginal importance to the activities of the JO, since a small and extraordinary office cannot effectively enforce legality and civil rights within a large public sector by initiating proceedings and demanding liability for committed errors. During the latter part of the 20th century, the JO thus evolved from having been a prosecutor who ensured that civil servants did not neglect their official duties into serving as a source of preventive guidance for government and municipal agencies. The question of how congruence is to be achieved between the civil servants’ liability for service irregularities and the powers of public authority is however, given the findings of this study, still largely unanswered.

 • 2001. Katarina Alexius-Borgström. Förvaltningsrättslig Tidskrift (1-3), 35-48
 • 1999. Katarina Alexius-Borgström. Svensk Juristtidning 84 (10), 968-986

  Under 1980- och 1990-talen har i Sverige inrättats ett flertal s. k. intresserepresentativa ombudsmän. Mot bakgrund av bl. a. den etiska och rättspolitiska debatt som numera pågår om djurens ställning i olika sammanhang diskuteras i denna artikel frågan om det nu inte är dags att de allt talrikare svenska ombudsmännen får sällskap av en  Djurombudsman, dvs. en ombudsman som tillvaratar djurens intressen.  Diskussionen förs utifrån analyser av ombudsmännens demokratiska och rättsstatliga legitimitet, fri- och rättighetsbegreppet samt djurplågeribrottets utformning.

Visa alla publikationer av Katarina Alexius vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa