Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ali MohamedDoktorand

Om mig

 

Kollektiv identitetsformering i sociala medier

Interaktion i tre Facebookgrupper 


Sociala medier och inte minst Facebook har under senare årtionden vuxit fram som en viktig arena för interaktion och identitetsformering. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur kollektiv identitetsformering tar form inom grupper i sociala medier där samhällsfrågor diskuteras. Grupper i sociala medier har blivit en viktig social kontext där identitetsformering sker i ett offentligt samtal. Den övergripande teoretiska utgångspunkten utgörs av en kombination av ett sociokulturellt perspektiv och Goffmans dramaturgiska perspektiv. Studien utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv som betonar deltagande i praktiker som ett sätt för individer att lära, utvecklas och formera identiteter, samt Goffmans dramaturgiska perspektiv där identiteter förstås som presentationer i ständigt pågående interaktioner människor emellan. Netnografi som kvalitativa angreppssätt utgör en viktig metodologisk utgångspunkt för att studera Facebook-grupper som praktiker. Netnografi har kompletterats med både kvalitativ innehållsanalys och samtalsanalys. 

Specifikt har kollektiv identitetsformering studerats i tre Facebookgrupper med olika inriktningar. Studiens tre forskningsfrågor har besvarats i resultatkapitel 6, 7 och 8. I kapitel 6 besvaras den första forskningsfrågan: Vilka möjligheter och begränsningar för interaktion erbjuder Facebookgrupper där samhällsfrågor diskuteras. I kapitel 7 besvaras den andra forskningsfrågan: vilka typer av interaktion tar form i diskussionstrådar i sådana Facebookgrupper. Avslutningsvis, i kapitel 8 besvaras den tredje forskningsfrågan: Hur formeras kollektiva identiteter genom den interaktion som tar form i diskussionstrådar.

Resultatet i avhandlingen visar att interaktionen i Facebookgrupperna möjliggörs och begränsas av såväl plattformens tekniska förutsättningar som de sociala villkor, normer och regler som vid ett visst tillfälle existerar. I kapitel 7 har jag med hjälp av samtalsanalys visat att det är möjligt att urskilja tre typer av interaktion i grupperna: motstånd, medhåll och nyansering.

Utifrån resultatet lyfts två aspekter fram i följande diskussion. Den första aspekten är interaktion i sociala medier, och den andra aspekten är kollektiv identitetsformering som lärande. Studiens resultat bidrar till en förståelse för att sociala medier inte bara utgör en kontext för gemenskapande, utan också bidrar till polarisering, mobbning, hat och hot som förstärks genom toxiskt språkbruk. 

Keywords: Collective identity formation, education, Facebook group, interaction, netnography, social media, social practice, pedagogy

Forskningsprojekt