Profiles

Anna-Malin Karlsson

Anna-Malin Karlsson

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 35 12
E-post anna-malin.karlsson@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D566
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är intresserad av språkets roll i de sociala sammanhang vi ingår i och har forskat om språkanvändning i arbetslivet och om vårdkommunikation. Min doktorsavhandling handlade om personliga hemsidor på Internet. Bland annat har jag använt mig av funktionell grammatik och socialsemiotik i analyser av texter och samtal och samspelet mellan dem. Jag har kommit att ägna mig ganska mycket åt vad man brukar kalla tillämpad eller praxisorienterad forskning, vilket är ett av skälen till att jag alltmer börjar intressera mig för språkvetenskapens gränser och vetenskapshistoriska utveckling.

Tidigare arbetade jag sex år (2012-2018) som professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet. Dessförinnan var jag professor i svenska vid Södertörns högskola i fyra år (2008-2012).

Varje månad skriver jag språkspalt i Svenska Dagbladet (länk).

Sedan den 1 januari 2019 är jag prefekt vid institutionen.

Undervisning

Jag handleder tre doktorander vid Uppsala universitet: Linda Pfister, Sofia Orrbén och Hanna Åkerström.

Forskning

Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället (VR 2015-2017)

Tillsammans med Theres Bellander, Ulla Melander Marttala, Mats Landqvist och Zoe Nikolaidou.

Projektet undersökte kommunikation kring hjärtfel hos barn och avslutades under 2018. En hemsida med sammanfattningar av projektets resultat är under uppbyggande. Tills vidare hänvisas till projektets hemsida vid Uppsala universitet

Omsorg som språkarbete (FAS/Forte 2010-2012)

Tillsammans med Zoe Nikolaidou (Södertörns högskola) och Gunilla Jansson (Stockholms universitet).

Projektet fokuserde andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen. Projektet bestod av två delstudier I delstudie 1 (som jag var ansvarig för) undersöks skriftpraktiker medan delstudie 2 fokuserade samtalspraktiker. Målet var att utveckla metoder för medvetandegörande och kunskapsutveckling som verksamheten kan använda.

Länk till närmare presentation av projektet på institutionens hemsida.

Grammatiska metaforer i svenskan (fo.ass. VR 2007-2008)

Begreppet grammatisk metafor beskriver här hur överförd betydelse kan skapas med hjälp av lexikogrammatiken; genom att uttrycka en processbetydelse som ett substantiv (som "målning") tingifierar vi den och genom att utforma påståendehandlingar som frågor förändrar vi vår relation till mottagaren. En av de övergripande frågorna för projektet var: Hur används svenska språkets resurser för att skapa specialiserad betydelse i olika sammanhang? Ett annat syfte är att med utgångspunkt i ny empiri diskutera och problematisera ett av de mer omhuldade begreppen inom SFL: kongruens (och inkongruens).

CELiNE, Content Embedded Literacy Education for the 'New Economy' (EU-projekt, Leonardo, 2008-2009)

Projektet grundade sig på idén att skriftbruk i den nya arbetsordningen genomsyrar de flesta yrken och att läsande och skrivande är inbäddade i andra arbetsuppgifter. Syftet var att utveckla metoder för läs- och skrivträning i yrkesutbildningar. 

Text och arbete i den nya ekonomin (Vetenskapsrådet 2005-2007, förlängt till 2009)

I projektet undersöktes hur kunskap och perspektiv i komplicerade arbetsprocesser medieras och förhandlas genom skrivna texter. Av särskilt intresse var arbete inom heterogena projektgrupper. Liksom i projektet Skriftbruk i arbetslivet utgick vi från teorier och arbetssätt inom New Literacy Studies men förde även in interaktionsanalys samt verksamhets- och aktivitetsanalys.

För mer information, se dokumentet Projektet Text och arbete, längst upp till höger.

Skriftbruk i arbetslivet (Vetenskapsrådet 2002-2004)

Projektet undersökte skriftanvändningens roll och plats i vanliga svenska yrken: undersköterska, byggnadsarbetare, lastbilsförare, butiksbiträde, förskollärare, IT-supportspecialist och fordonsmekaniker. Teoretiskt och metodiskt byggde det på arbete inom New Literacy Studies. Observation och intervjuer kombinerades med analyser av arbetsplatsen som skriftbruksmiljö samt (multimodal och språklig) analys av använda texter.

För mer information, se dokumentet Projektet Skriftbruk i arbetslivet, längst upp till höger.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Anna-Malin Karlsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa