Stockholms universitet

Ann-Sofie BergmanUniversitetslektor, docent

Om mig

Docent i socialt arbete och socionom.

Min forskning är inriktad mot socialt arbete med barn och unga, barn som anhöriga samt våld i nära relationer.

Publikationer:

Monografier

 1. Bergman, Ann-Sofie (2007) Ett gott hem?: Normer för en lämplig fosterbarnsplacering: barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935. Licentiatavhandling. Växjö: Växjö universitet. ISSN 1652-8573; Nr 3:2007.
 2. Bergman, Ann-Sofie (2011) Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhems-kontroll under 1900-talet. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet. ISBN: 978-91-86983-11-6.

Peer-review granskade vetenskapliga artiklar

 1. Bergman, Ann-Sofie (2012) När föräldrarna inte räcker till: anlitade och lämpliga fosterföräldrar under 1900-talet, Barn: Forskning om barn og barndom i Norden. 2012:4, 89-107. ISSN 0800-1669.
 2. Johansson, Mairon & Ann-Sofie Bergman (2014) Mirakel inom äldreomsorgen? ­Idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken, Socialvetenskaplig Tidskrift, 2014:1, 67–84. ISSN 1104–1420.
 3. Bergman, Ann-Sofie (2016) ”In a proper home”: Foster children’s needs and foster parent’s suitability during the twentieth century, Journal of Family History, 41(2), 176-191. DOI: 10.1177/0363199016635493.
 4. Bergman, Ann-Sofie, Ulf Axberg & Elizabeth Hanson (2017) When a parent dies: a systematic review of the effects of support programs for parentally bereaved children and their caregivers. BMC Palliative Care, vol. 16, 1-15. DOI: 10.1186/s12904-017-0223-y.
 5. Bergman, Ann-Sofie & Annika Rejmer (2017) Parents in child custody disputes: Why are they disputing? Journal of Child Custody, 14(2-3),134-150 DOI: 10.1080/15379418.2017.1365320.
 6. Bergman, Ann-Sofie & Annika Rejmer (2017) ”Det är klart att barnen blir lidande”: om barns mående när föräldrar är i vårdnadstvist. Socialmedicinsk Tidskrift, 94(4), 437–446. ISSN:0037-833Xf.
 7. Järkestig Berggren, Ulrika, Bergman, Ann-Sofie, Eriksson, Maria & Priebe, Gisela (2018) Young carers in Sweden: A pilot study of care activities, view of caring and psychological wellbeing. Child & Family Social Work. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12614
 8.  Bergman, Ann-Sofie & Eriksson, Maria (2018) Supported visitation in cases of violence: political intentions and local practice. International Journal of Law, Policy and the Family, 32, no. 3 (2018): 374-93. DOI: 10.1093/lawfam/eby011
 9. Järkestig Berggren, Ulrika, Bergman, Ann-Sofie & Melin Emilsson, Ulla (2019) Strategies of austerity used in needs assessments for personal assistance - Changing Swedish social policy for persons with disabilities. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2019.1639627
 10. Rejmer, Annika & Bergman, Ann-Sofie (2019) Barnkonventionens implementering i svensk lagstiftning och praktik – barns bästa och barns rätt att uttrycka sina åsikter vid vårdnadstvister. Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, Vol. 37, nr 3–4, s. 69-84.
 11. Bergman, Ann-Sofie, Melin Emilsson, Ulla & Järkestig Berggren, Ulrika (2020) Persons with certain functional impairments apply for parenting support: A study of personal assistance assessments in Sweden. Nordic Social Work Research
  DOI: 10.1080/2156857X.2020.1756387
 12. Järkestig Berggren, Ulrika, Arnesson, Kerstin, & Bergman, Ann-Sofie (2021) The take-off for private consultants in child protection investigations—How did Sweden get here?" The British Journal of Social Work. DOI: 10.1093/bjsw/bcab053
 13. Arnesson, Kerstin, Bergman, Ann-Sofie & Järkestig Berggren, Ulrika (2021) Ett nödvändigt ont: En kartläggning av omfattningen av privata aktörer som genomför barnavårdsutredningar i Sverige. Socialvetenskaplig Tidskrift, nr 2, s. 129-144.
 14. Järkestig Berggren, Ulrika & Bergman Ann-Sofie (2022). Whether Disabled Parents Receive Personal Assistance for Parenting and the Consequences for Children—An Interview Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6):3330. https://doi.org/10.3390/ijerph19063330
 15. Bergman, Ann-Sofie & Järkestig Berggren, Ulrika (2022). Records of personal assistance applications reveal young carers: Viewed from the rights of the child. Children & Society. https://doi.org/10.1111/chso.12607
 16. Bergman, Ann-Sofie, Arnesson, Kerstin & Järkestig Berggren, Ulrika (2022). Child protection investigations by private consultants or municipally employed social workers: What are the differences for children? Journal of Social Work. doi:10.1177/14680173221109710

Antologier avsedda som läromedel

 1. Bergman, Ann-Sofie & Elizabeth Hanson (2015) Stöd till barn när en förälder avlider, i (red.) Järkestig Berggren, Ulrika, Lennart Magnusson & Elizabeth Hanson, Att se barn som anhöriga: Om relationer, interventioner och omsorgsansvar. Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2015:6. ISBN: 978-91-87731-26-6.
 2. Bergman, Ann-Sofie & Lisbeth Sandvall (2013) Pedagogiska och praktiska reflektioner kring utvecklandet av kursutbudet inom socionomprogrammet – två exempel, i (red.) Hegender, Henrik & Martin Stigmar. Universitetspedagogik i praktiken: Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling. Växjö/Kalmar: Linnéuniversitetet. Libris-Id:14839778.

Övriga vetenskapliga arbeten

 1. Bergman, Ann-Sofie & Mairon Johansson (2012) Utvärdering av projektet ”Hela Arbetslivet”: om kompetens, hälsa och ledarskap. Växjö: Linnéuniversitetet, Rapport i socialt arbete 2012:2. ISBN:9789186983819.
 2. Bergman, Ann-Sofie & Elizabeth Hanson (2014) Barn som är anhöriga när en förälder avlider: En kunskapsöversikt om effekter av metoder för stöd till barn. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2014:1. ISBN: 9789187731129.
 3. Bergman, Ann-Sofie & Elizabeth Hanson (2014) Effekt av metoder för stöd till barn när en förälder avlider: Kortversion av kunskapsöversikt 2014:1. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Libris-Id:18454683.
 4. Bergman, Ann-Sofie (2014) Mötet mellan lokala och regionala fosterbarnsinspektörer i Kronobergs län. Sköld, Johanna & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850–2000. Stockholm: Carlssons. ISBN: 9789173316354.
 5. Bergman, Ann-Sofie & Mairon Johansson (2015) Hemma-hos-insats för barnfamiljer: Förekomst, variation, innebörd. Linnéuniversitetet: Rapport i socialt arbete 2015:2. ISBN: 978-91-87925-70-2.
 6. Bergman, Ann-Sofie (2016) Se, uppfatta, höra, men inte störa: En utvärdering av umgängesstöd för barn. Stockholm: Stockholms stad och FoU Södertörn.
 7. Bergman, Ann-Sofie & Elizabeth Hanson (2016) Effekter av anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras omvårdnadspersoner: En kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2016:5. ISBN: 978-91-87731-45-7.
 8. Bergman, Ann-Sofie (2017) Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”. FoU Södertörn, Rapport 159/17. ISBN 1403-8358.
 9. Bergman, Ann-Sofie, Sandahl, Christina, Mellberg, Carina, Engwall, Kristina & Carlson, Per (2018) Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv. FoU Södertörn och Södertörns högskola. Rapport 160/18. ISBN 1403-8358.
 10. Bons, Tomas & Bergman, Ann-Sofie (2020) Konflikt och försoning - ett arbetssätt vid familjerättsliga konflikter: En studie av process och effekt. FoU Södertörn, Rapport 174/20. ISBN 1403-8358.
 11. Bergman, Ann-Sofie & Sandahl, Christina (2020) Umgänge ur barnens perspektiv: Erfarenheter av kontakt med anhöriga för barn som bor i familjehem. FoU Södertörn, Rapport 175/20. ISBN 1403-8358.
 12. Bergman, Ann-Sofie & Sandahl, Christina (2020) En bok för barn som bor i familjehem: Råd för ett bra umgänge. FoU Södertörn.
 13. Järkestig Berggren, Ulrika, Bergman, Ann-Sofie & Melin Emilsson, Ulla (2021) Personlig assistans och föräldraskap: Barnperspektiv i personlig assistans. Forskarrapport 2021:1. Försäkringskassan.
 14. Eriksson, Maria, Bergman, Ann-Sofie, Ekström, Veronica & Robertsson, Karin (2021) Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

2021-2023, "Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering". Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, professor Maria Eriksson, docent Kristina Engwall och docent Miia Bask. Projektledare: Ann-Sofie Bergman.

2020-2022, "Specialiserade team som organisatorisk lösning i arbetet mot våld i nära relation". Finansiering: Forte. Projektledare: Professor Maria Eriksson, Marie Cederschiöld högskola.

2020-2024, "Utveckla, testa och implementera en metod för bedömning av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar". Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, docent Kerstin Arnesson, docent Mats Anderberg och fil dr Johanna Thulin. Projektledare: Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet.

Avslutade forskningsprojekt:

2018-2021, ”Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken”. Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren och docent Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet, samt professor Titti Mattsson, Lunds universitet.

2017-2020, ”Personlig assistans och föräldraskap”. Finansiering: Försäkringskassans forskningsfond. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet och professor Ulla Melin Emilsson, Lunds universitet.

2018, "Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga". Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

2015, ”Stöd i hemmet till barnfamiljer: ungas berättelser om erfarenheter av en barnavårdsinsats”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

2014, ”Hemma-hos-insats för barnfamiljer – förekomst, variation och innebörd”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Mairon Johansson, Linnéuniversitetet.

2014, ”Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gisela Priebe, Lunds universitet.

Avhandlingsprojekt:

2008, licentiatavhandling, Växjö universitet. Ett gott hem: normer för en lämplig fostebarnsplacering.

2011, doktorsavhandling, Linnéuniversitetet. Lämpliga eller olämpliga hem: fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Whether Disabled Parents Receive Personal Assistance for Parenting and the Consequences for Children—An Interview Study

  2022. Ulrika Järkestig Berggren, Ann-Sofie Bergman. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (6)

  Artikel

  Personal assistance, since its implementation in 1993, has been shown to provide support for persons with severe functional disabilities in their everyday life, ensuring inclusion in societal roles such as working life. Personal assistance (PA) may also provide support in parenting; however, with the right to PA becoming increasingly questioned in Sweden, parents with disabilities have varying experiences of receiving support for their role as parents. Experiences also differ in regard to how access to a personal assistant is important to their child’s daily life. The aim of this article is to shed light on the meaning of PA for parents and children in everyday life, especially when PA is reduced or even withdrawn. Eleven parents who have had or presently have PA were interviewed. The results show that parents describe that PA help them to fullfil their parental roles although the support could be more flexible to the needs of parents and their children. In situations when PA has been denied, children are negatively impacted and some children act by taking on responsibilities for the care of their parent. In conclusion; childrens’ perspective of their family life needs to be taken in consideration when assessing the rights to PA.

  Läs mer om Whether Disabled Parents Receive Personal Assistance for Parenting and the Consequences for Children—An Interview Study
 • Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad

  2021. Maria Eriksson (et al.).

  Rapport

  I föreliggande rapport presenteras resultaten av en forskarutvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Utvärderingen har genomförts av en grupp forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och har pågått under 2020 och 2021. Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka vilken betydelse RVC har för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck. Studien fokuserar på fyra olika områden: 1) Resultat, 2) Arbetet som bedrivs vid RVC i jämförelse med ordinarie arbete i respektive stadsdelsförvaltning, exempelvis när det gäller bemötande eller lämpliga och tillräckliga insatser, 3) Organisation, och 4) Kostnader. Studien har genomförts genom en kombination av metoder och rapporten bygger på sex olika dataset: 1) Dokument och statistik rörande RVC:s brukare och arbete, inklusive underlag om ekonomiska förutsättningar; 2) Självskattningar av traumasymptom hos RVC:s våldsutsatta brukare; 3) Tematiskt strukturerade intervjuer med personal vid RVC respektive stadsdelsförvaltningarnas myndighetsutövande enheter, här benämnda relationsvåldsteam (RVT); 4) Enkät till personal påRVC respektive stadsdelsförvaltningarnas relationsvåldsteam (RVT) om hur samverkan mellan RVC och övriga delar av socialtjänsten fungerar; 5) Tematiskt strukturerade intervjuer med brukare vid RVC, 6) RVC:s brukarundersökning.

  Läs mer om Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad
 • Records of personal assistance applications reveal young carers: Viewed from the rights of the child

  2022. Bergman Ann-Sofie, Ulrika Järkestig Berggren. Children & Society

  Artikel

  The aim of this article is to investigate how children's care responsibility is recognised in records of personal assistance carried out by the Swedish Social Insurance Agency (SSIA). The article consists of document analysis, examining how caring activities are made visible in the records, and professionals' views and actions regarding responsibilities placed on children. Data consist of 100 cases randomly selected from the SSIA register amongst applicants with children, focusing on parents' descriptions of their needs, the public officials' assessments, and statements from professionals. Recurring themes related to young carers were developed.

  Läs mer om Records of personal assistance applications reveal young carers: Viewed from the rights of the child
 • Child protection investigations by private consultants or municipally employed social workers: What are the differences for children?

  2022. Ann-Sofie Bergman, Kerstin Arnesson, Ulrika Järkestig Berggren. Journal of Social Work

  Artikel

  Summary

  In Sweden, a practice has developed where the social services have started to hire private consultants in child protection investigations. This article analyses and compares the handling of child protection investigations carried out by private consultants and municipally employed social workers with regard to the reasons for the reports, the investigations, the assessments, and the decisions taken about interventions. The concepts funnel and filtering and children's participation are used in the analysis. The study has a mixed-methods design, where qualitative and quantitative data and analysis are combined and integrated. Data consists of 120 case files regarding the social service's handling of investigations as well as interviews with managers of social service departments.

  Findings

  The results show several differences in the handling of child protection investigations carried out by social workers and private consultants in the municipalities studied. The private consultants worked to a greater extent with investigations that were initiated due to concerns about violence. Investigations conducted by consultants contained less information and specifically concerning children's perspective. These children also received interventions to a lesser extent than children assessed by the municipal social workers.

  Application

  The study indicates that from a child’s perspective, it matters whether a municipally employed social worker or a private consultant performs an investigation. Consultants generally work temporarily in a workplace, and it may therefore be more difficult to establish a trusting relationship with the children, which can be a barrier to children's participation and the implementation of a child’s perspective.

  Läs mer om Child protection investigations by private consultants or municipally employed social workers: What are the differences for children?
 • More trouble in a welfare paradise: Sweden's problematic welfare policy and practice response to the pandemic

  2023. Pringle Keith, Ann-Sofie Bergman, Maria Eriksson. Post-Pandemic Welfare and Social Work, 123-134

  Kapitel

  The chapter explores the apparent contradiction between Sweden’s pre-eminent international welfare reputation and its strikingly limited welfare response to the pandemic. We survey the Swedish welfare impact within two domains: first, the domain of public and social policies during the pandemic and their impact on the welfare of citizens; second, the domain of social work practice and its impact within two fields – disability and gendered violence to women. Finally, we ask how far international social work can learn about its future trajectory from the Swedish experience.

  Läs mer om More trouble in a welfare paradise
 • ”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”: En studie om privata konsulters som genomför barnavårdutredningar inom svenska social förvaltningar

  2023. Kerstin Arnesson, Ulrika Järkestig Berggren, Ann-Sofie Bergman. Arbetsmarknad & Arbetsliv 29 (2), 26-44

  Artikel

  I artikeln fördjupas kunskapen om den privata konsultens väg in i arbetet som konsult, tiden som konsult och väg ut mot andra uppdrag. Resultatet visar att vägen in och vägen ut, utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv, vilar på samma restriktioner, det vill säga brist på makt och inflytande och krav på samordning. Tilläggas kan en önskan om frihet som sedan övergår till en längtan efter trygga anställningsvillkor. För studiens respondenter blev tiden som konsult ett tillfälligt mellanrum och det är viktigt att det blir så även för socialförvaltningar. Risken finns dock att det blir en mer permanent lösning på svåra situationer.

  Läs mer om ”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”

Visa alla publikationer av Ann-Sofie Bergman vid Stockholms universitet