Profiles

ANNELI NY

Anneli Öljarstrand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 762 60
E-post anneli.oljarstrand@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Anneli Öljarstrand är lektor i pedagogik, med en inriktning mot organisation och ledarskap. Hon disputerad 2011 i sociolog och hennes forskningsintresse är arbetsliv- och organisationsfrågor.

Undervisning

Anneli undervisar i huvudsak på Studie- och yrkesvägledarprogrammet i kurserna Sociologiska perspektiv och Arbetsliv och arbete i förändring  Därtill är hon kursansvarig för Vetenskaplig teori och metod på B och C nivå samt för Examensarbetet på programmet. Anneli handleder och examinerar uppsatser på grund och avancerad nivå och är biträdande handledare för en doktorand i pedagogik. 

Forskning

Avhandlingsarbetet Den mångtydiga församlingen. Organisering, roller och relationer i spänningen mellan seklarisering och desekularisering (2011) är en organisationsstudie av Svenska kyrkans församlingar. I fokus är spänningen mellan; en professionell arbetsplats och trosgemenskap, mellan en andlig ledning och en demokratisk och mellan anställda och frivilliga. Resultatet visar bland annat hur församlingens olika aktörer upplever intra- så väl som interrollkonflikter och att församlingar i många avseenden har "marknadifierats" för att anpassa sig till en sekulariserad omgivnings krav.  

Andra forskningsprojekt är Humor i arbetslivet,  Work - life balance ur ett genusperspektiv och arbetslivsflexibilitet och klass. Intresse för arbetslivsforskning om dirty work och emotional work har resulterat i ett pågående forskningsprojekt om begrevningsentreprenörer, kompetenskrav och arbetsplatslärande.

Publikationer 

Öljarstrand, A. (2018). Anpassning till det sekulära och bevarandet av religiös identitet: En studie av inomkyrklig sekularisering utifrån ett ledningsperspektiv. I: Girmalm, T. & Rosenius, M. (red.). Inomkyrklig sekularisering. Studia Theologica Prectica Umensia 2. 

Cvetkovic, A. & Öljarstrand, A. (2015). Humorforskning i svenska organisationer och arbetslivssammanhang En litteraturöversikt. (Swedish), Sociologisk Forskning, 52, 4, p. 363,

Öljarstrand, Anneli (2011). Den mångtydiga församlingen: organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering. Diss. Östersund : Mittuniversitetet

Öljarstrand, Anneli (2005). FoU Äldre i Sörmland. Mälardalens Utvärderingsakademi. Eskilstuna: Mälardalens Högskola

Konferensbidrag 

Öljarstrand. A (2019). Dirty workers emotional work. A pilot study about Swedish funeral directors. The International Society of Research on Emotion (ISRE). University of Amsterdam 

Öljarstrand, A (2013). The Ambiguous Parish – Tension between the Faith-Community and the Workplace. BSA Work, Employment and Society Conference: States of Work: Visions and the interpretations of work, employment, society and the state. University of Warwick, UK

Öljarstrand, A (2011) Relationen mellan kyrkoherde och anställda Forum för arbetslivsforskning (FALF) - Det nya arbetslivet, Luleå tekniska universitet

Öljarstrand, A (2010) Förtroendevald i församlingen- en rollanalys. Sociologförbundets årskonferens, Halmstad

Öljarstrand, A (2010) Kyrkoherderollen. Forum för arbetslivsforskning (FALF) Arbetsliv i förändring Malmö 2010

Öljarstrand, A (2008) Den mångtydiga församlingen - Svenska kyrkans församlingar ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Svenska kyrkans forskarseminarium för doktorander, Uppsala

Senast uppdaterad: 10 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa