Profiles

Anita Nordzell

Anita Nordzell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 94
E-post anita.nordzell@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2532
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Anita Nordzell is a senior lecturer at Stockholm University, Department of Education. Her research interest is the talking done in everyday life with a specific focus on school leaders interaction and how school leaders perform their daily work by talking. Her research has also been implemented in ’study circles’ and the participants’ talk-in-interaction. With an underlying interest in ethnomethodology, interaction analysis and cathegorization analysis the orientation is on talk and social interaction.

Teaching
Mainly in Principal Training Programme, and courses on "Leadership" on advanced level

Publications

Nordzell, Anita (2018). Skolledarskap – interaktion och samtal. I Niclas Rönnström & Olof Johansson (red.). Att leda skolor och förskolor med stöd i forskning. Exempel, analyser och utmaningar. Stockholm: Natur & Kultur. (sid 357-387)

Nordzell, Anita (2018). Dialog i Samverkan för bästa skola – att balansera statlig styrning och lokalt inflytande. Stockholm: Skolverket, Samverkan för bästa skola.

Nordzell, Anita (2018). Vi måste få flera att vilja vara med. I tidskriften Kurage. Stockholm: Idealistas förlag.

Nordzell, Anita; Håkansson, Marie; Kellokompu, Jocke; Rydenstam, Klas (2017). Cirkeldeltagare från andra länder. Stockholm: Folkbildningsrådet utvärderar. No 1, 2017. (Nordzell, Anita, projektansvarig och huvudförfattare).

Nordzell, Anita (2016). Skolledarsamtal i forskning och utbildning: Reflektion kring att analysera skolans språkliga praktik. I Maja Elmgren, Maria Folke-Fichtelius, Stina Hallsén, Henrik Román och Wieland Wermke (Red.). Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänskrift till Eva Forsberg. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (sid 174-189)

Forsberg Eva & Nordzell, Anita (2013). ’Dialogue’ for School Improvement? Nordic Studies in Education, Vol 33, pp 187-203 Oslo. ISSN 1891-5914.

Nordzell, Anita (2012). Att göra cirkel. I Johan von Essen och Gunnar Sundgren (red), En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Nordzell, Anita (2012). Delskribent i avslutningskapitlet Mening på marknad?. I Johan von Essen och Gunnar Sundgren (red), En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Nordzell, Anita (2011). Samtal i studiecirkel. Hur går det till när cirkeldeltagare gör cirkel? AKKA 4/2011. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Nordzell, A. (2010) Creating School Leadership: Categorization and identity work in interaction, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship. London: CiCe, pp. 051 – 060

Forsberg, Eva & Nordzell, Anita (2009). The Governing of School Improvement – the Swedish Development Dialogue. Rapport till Skolverket febr 09.

Nordzell, Anita (2007). Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion. Linköping Studies in Education and Psychology No 112. Linköping: Linköpings universitetstryckeri.

Nordzell, Anita (2007). Kategoriseringsarbete i skolledarmöten – En samtalsanalys. I Mats Börjesson och Eva Palmblad (red). Diskursanalys i praktiken. Helsingborg: Liber.

Börjesson, Mats & Nordzell, Anita (2006). Att representera folk - och principer. I Gunnar Sundgren (red), Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur.

Nordzell, Anita (2006). En skolledare i tiden. Kategorisering, tid och identitet i Gymnasieskolledares berättelser. I Gunnar Sundgren (red), Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur. (presenterad i avhandlingen)

Nordzell, Anita & Börjesson, Mats (2004). Flummare, matte-no-nördar, nyanställda – och dom som gör som dom vill. Analys av skolledares vardagstal. Pedagogisk Forskning i Sverige, Årg 9, Nr 4.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa