Profiles

Ann Nehlin

Ann Nehlin

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post ann.nehlin@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade 2009 vid Tema Barn, Linköpings universitet och min avhandling handlar om Rädda Barnens verksamhet under åren 1938-1956. Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund. I den har jag undersökt hur organisationen utvecklades under den här tidsperioden mot bakgrund av den svenska neutralitetspolitiken men också välfärdsstatens framväxt. Mot slutet av kriget hade organisationen expanderat kraftigt och fick ett betydande inflytande i frågor som rörde barn. Rädda Barnen hade då etablerat en position som en slags rådgivare till svenska myndigheter när det gällde vilken typ av hjälpverksamhet som skulle bedrivas, både nationellt och internationellt. Hur organisationen motiverade och fattade beslut om vilka hjälpinsatser som skulle genomföras, samt varför vissa barn hjälptes men inte andra är också en del av den undersökning jag har gjort.

Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:240412

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur företrädare för organisationer och myndigheter hanterar frågor som rör omhändertagande av barn under krigstid. Vad som anses vara barnens bästa och hur barn används i krigstidspolitik är frågor som intresserar mig.

Mitt senaste forskningsprojekt, Nya hem i Sverige - evakuering av Finska krigsbarn under andra världskriget: samtidens syn på föräldra-barnseparationer och allmänhetens vilja att bistå mot bakgrund av svensk neutralitetspolitik finansierades av  FORTE och handlar om evakueringen av finska barn under andra världskriget.  Projektet genomfördes i samarbete med Tema Barn, Linköpings universitet.

Min nuvarande forskning handlar om "Familjeliv under krig". I detta undersöker jag hur de finska krigsbarnens biologiska familjer och de svenska familjer de blev placerade i  under andra världskriget upprätthöll, skapade och återskapade familjrelationerna under och efter andra världskriget . 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Ann Nehlin.

  Seventy thousand children were moved to Sweden from Finland during the Second World War with the purpose of giving them a break from the calamities of war. Moving children for this reason was common practice in the Western world during the twentieth century. Officially, the motives have always been humanitarian, but political motives have often played an important role commonly, to foster suitable citizens within planned societies. Political goals were important in the moving of Finnish children, but in a different way. In this article, I suggest that the children were used as commodities of compassion' in a Swedish politics of indemnification.

 • 2014. Ann Nehlin, Ingrid Söderlind. Arbetarhistoria (152), 27-33

  Krig handlar inte bara om nationers kamp emot varandra, de handlar också om hur den civila befolkningen, däribland barn ska skyddas för att säkra nationers framtid. Under andra världskriget kom cirka 70 000 finska barn till Sverige. Skälen var främst humanitära eftersom Finland var involverat i flera krig mellan 1939 och 1945, men det fanns även politiska undertoner i de diskussioner som fördes kring förflyttningarna. I den här artikeln kommer vi att ge en övergripande beskrivning av transporterna och ta upp några frågor som rör barnens mottagande i Sverige.

 • 2012. Nehlin Ann. Children in war: the International journal of evacuee and war child studies 1 (9)
 • 2011. Ann Nehlin. Locus (2), 39-57
 • 2010. Ann Nehlin (et al.).
 • 2009. Ann Nehlin, Bengt Sandin.

  The present study deals with the Swedish Save the Children Fund’s, Rädda Barnen’sexpansion during 1938-1956. During this period, Rädda Barnen developed into anorganization of both national and international importance. What factors enabled this advanceand how this affected Rädda Barnen’s performance and outlining of relief work will beanalysed. Swedish politics and interactions with the Swedish government, but also with otherrelief organizations, shaped the territory within which Rädda Barnen developed. For thisreason, these interactions will be investigated too. In the interactions that took place on boththe national and international level, struggles seemed to surfaced between the differentorganizations, and what was at stake in these struggles will also be examined.

  How Rädda Barnen carried out its relief work both within the country and on theinternational arena will be discussed in the last part of the study. Some examples of activitiesarranged for different groups of children will be presented. How Rädda Barnen carried out itsrelief both within the country and on the international arena will be discussed in the last partof the study. Some examples of activities arranged for different groups of children will bepresented. How the decisions were made concerning where and to which children relief wouldbe provided will also be analysed.

Visa alla publikationer av Ann Nehlin vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa